ONDERNEMERS
BETREKKEN


Een open uitvraag

Vlak voor Kerst in 2018 was het zover. We publiceerden een open oproep. Ondernemers die hun meervoudige waarde wilden opschalen in Brabant werden uitgenodigd om zich aan te melden voor het Brabant Outcomes Fund.


Daarbij hanteerden we een zorgvuldig samengestelde lijst met criteria. Op hoofdlijnen luidde de lijst als volgt:


  • de ondernemer moet een gezond bedrijf hebben dat toe is aan opschaling
  • de ondernemer creëert meervoudige waarde, die aansluit bij tenminste één van de volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: SDG 3, 8 en 10 (zie kader)
  • de ondernemer doet iets vernieuwends waarvoor geen of onvoldoende reguliere financiering beschikbaar is
  • de ondernemer loopt aan tegen één of meerdere van de drie genoemde hindernissen
  • de ondernemer kan duidelijke opschalingsplannen laten zien, waarin genoeg impact kan worden bereikt ten opzichte van de gevraagde financiering

Keuzes, keuzes, keuzes…..


Het animo voor het Brabant Outcomes Fund bleek groot; 82 ondernemers meldden zich aan voor de eerste ronde. Het werd hoog tijd om keuzes te maken, want er was plek voor vijf ondernemers. We stelden een selectieprogramma samen, dat was opgebouwd uit vijf stappen.


Voorselectie

Tijdens de voorselectie beoordeelde de selectiecommissie of aan de criteria werd voldaan.


Beoordeling van de selectieformulieren

Onderdeel van de inschrijving was een vragenlijst, die de ondernemers moesten beantwoorden. Er zijn in totaal 14 ondernemers geselecteerd, wiens antwoorden het beste scoorden.


Check door investeerders en bestuurders
Ook investeerders en provinciebestuurders namen deel aan het selectieproces. Zij controleerden of de plannen financierbaar waren en of de plannen wel pasten bij het beleid van de provincie.


Interviews

Na de check van investeerders en bestuurders bleven er tien inschrijvingen over. Zij werden allemaal uitgebreid geïnterviewd door de selectiecommissie.


Pitchen voor de jury
Tot slot hielden zeven ondernemers een pitch voor een jury, die speciaal voor de gelegenheid geformeerd was.

Vijf veelbelovende ondernemers


Op 21 februari 2019 maakten we de vijf geselecteerde ondernemers bekend. Zij werden uitgenodigd om hun businessplannen verder uit te werken. Samen met een team van provincieambtenaren, investeerders en adviseurs op het gebied van impactmetingen en resultaatcontracten, onderzochten zij of resultaatfinanciering voor hen een goede oplossing tot opschaling zou zijn. Dit proces duurde van februari tot juli 2019. We stellen de vijf ondernemers graag aan je voor:

Stichting Sarban de toekomst

Sarban de Toekomst runt verschillende restaurants, waarin ze scholings- en werkplekken bieden aan vluchtelingen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van persoonlijke en arbeidstechnische vaardigheden van deelnemers. Daarmee draagt Sarban bij aan de zelfredzaamheid en integratie van vluchtelingen in de Nederlandse samenleving. De opschalingsbehoefte van Sarban binnen het Brabant Outcomes Fund bestond uit twee elementen, namelijk het openen van een rendabel restaurant in Tilburg en het ontwikkelen van een interessant aanbod voor gemeenten, om statushouders voor langere tijd aan een baan te helpen.

Fladderfarm Mobiel

Fladderfarm Mobiel houdt kippen in kleinschalige mobiele stallen, waarbij hulpboeren (GGZ-cliënten) de dieren verzorgen, eieren rapen, sorteren, stempelen en verpakken. Voor hen is het werk bij Fladderfarm Mobiel een vorm van dagbesteding. In een groeitraject kan de hulpboer doorgroeien naar manager van zijn eigen ‘kipcaravan’. Hij of zij is dan fulltime verantwoordelijk en kan mogelijk uitstromen naar een andere functie of opleiding.

Fladderfarm draagt op deze manier bij aan twee doelen:

  1. hulpboeren realiseren persoonlijke groei waardoor hun zelfredzaamheid groeit
  2. kippen scharrelen in de vrije natuur en leven vanuit een klimaatneutrale 'stal'

Met het Brabant Outcomes Fund wilde Fladderfarm vier nieuwe mobiele stallen realiseren, om op termijn uiteindelijk te groeien naar vijfentwintig stallen. Voldoende voor een duurzaam businessmodel.

Ctalents

Ctalents helpt mensen met een zintuigelijke uitdaging aan het werk. Een groot percentage van deze doelgroep is namelijk werkloos, terwijl dat onnodig is door de inzet van coaching en hulpmiddelen. Ctalents matcht deze mensen met werkgevers, en begeleidt daarna de nieuwe werknemer én werkgever in de omgang met elkaar. Ctalents was vooral actief in de Randstad. Mede dankzij het Brabant Outcomes Fund zagen ze de kans om op regionale schaal te werken in Brabant. Door een regionale aanpak is het makkelijker om meer gemeenten én meer mensen met een zintuiglijke beperking te bereiken. Zo kunnen ze voorsorteren op een oplossing voor gemeenten bij de toekomstige situatie waarin de Wajong-regeling komt te vervallen.

Samen Slim Zorgen Thuis

Jong en oud zijn sámen sterk, dat is de overtuiging van Samen Slim Zorgen Thuis. Deze overtuiging is gebaseerd op de ervaringen van Lokaal+ in het Summacollege (één van de partners). De interventie richt zich op dorpen waar ouderen met een hulpvraag uitgenodigd worden om een bijdrage te leveren aan de zorgopleiding van kwetsbare jeugd en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo leveren ouderen een betekenisvolle bijdrage en krijgen aanstaande zorgprofessionals een kans om zich te ontwikkelen in een krachtige lokale leeromgeving. De vraag van Samen Slim Zorgen Thuis aan het Brabant Outcomes Fund was financiering voor de opstart in Bergeijk, om vervolgens op te schalen naar andere gemeenten.

Refugee Team

Refugee Team helpt vluchtelingen duurzaam aan het werk door hen te ondersteunen bij hun persoonlijke en professionale ontwikkeling. Refugee Team zet hen eerst in als vrijwilliger bij sportevenementen waar doorgaans een tekort aan vrijwilligers is. Vervolgens matcht Refugee Team de vrijwilligers met het bedrijvennetwerk rond het evenement, denk aan sponsoren en leveranciers. Vluchtelingen integreren zo sneller en beter. In het Brabant Outcomes Fund zag Refugee Team de mogelijkheid om de capaciteit uit te breiden.

Een netwerk van bevlogen ondernemers!

Parallel aan het traject met de vijf geselecteerde ondernemers, ontstond een netwerk van bevlogen ondernemers die waardevolle impact maken in Brabant. Iedereen was welkom. Samen met Stérk.Brabant organiseerden we diverse workshops en evenementen. Kennis werd gedeeld, ideeën werden uitgewisseld en ondernemers gingen in gesprek met investeerders.

Lessen uit het selectieproces

We kijken met een goed gevoel terug op het selectieproces. Natuurlijk zouden we een volgende keer ook dingen anders doen. Dit hebben we geleerd:


Laat juryleden de selectiecriteria mee definiëren


Het bleek niet vanzelfsprekend dat alle juryleden de selectiecriteria hetzelfde interpreteren. We hebben geleerd dat de afstemming van de criteria belangrijk is. Zo voorkom je later dat bijvoorbeeld investeerders de ene kant op willen en de jury de andere kant. Een proces van co-creatie is daarom wenselijk.


Leg de criteria heel duidelijk uit aan ondernemers


Lang niet alle inschrijvingen die we ontvingen voldeden aan de gestelde selectiecriteria. Ondernemers begonnen bijvoorbeeld nog maar net of ze gaven geen duidelijke omschrijving van hun opschalingsplannen. Belangrijk dus om hier heel helder in te zijn.


Neem voldoende tijd voor de selectie


De grote hoeveelheid aanmeldingen zorgde voor veel tijdsdruk op het selectieproces. Voor een volgende selectieprocedure is daarom de les om voldoende tijd in te ruimen, zodat mogelijk meerwerk op te vangen is.


Denk goed na over wijze van werving


Voor deze ronde van het Brabant Outcomes Fund werkte een open uitvraag goed. Maar er zijn meerdere mogelijkheden. Je kunt ook zelf op zoek gaan naar geschikte ondernemers, in plaats van hen naar jou toe te laten komen. De juiste manier hangt af van wat je wilt bereiken.