WAT IS DE STATUS VAN DE ANDERE HERSTELWERK- ZAAMHEDEN?

En hoe zit het eigenlijk met de andere gebieden? Horen we je denken. Onze ecologen stippen er acht voor je aan. Staat jouw favoriete gebied er niet bij? Niet getreurd. Via brabant.nl/N2000 houden we je op de hoogte.

N2: Biesbosch

Hier is gewerkt aan de verbetering van het leefgebied van moerasvogels zoals de roerdomp, porseleinhoen, rietzanger en snor. Ook is het leefgebied van de grote modderkruiper in verschillende rietpolders verbeterd. Ons werk zorgde ervoor dat de broedvogelbevolking weer de weg heeft gevonden in de polders. Verder is een onderzoek uitgevoerd naar de kansen voor de fint in de Brabantse Biesbosch. Helaas heeft het gedeeltelijk openstellen van de Haringvlietsluizen nog niet geleid tot nieuwe vondsten van deze trekvis in de Biesbosch.

N3: Langstraat

De aannemer is volop bezig om meer schoon kwelwater in het gebied te krijgen. Daarom wordt de waterhuishouding voor een hogere waterstand aangepast. Zo behouden we van de blauwgraslanden, trilvenen en kranswierwateren die het gebied zo bijzonder maken.

N5: Regte Heide & Riels Laag

Er heeft de afgelopen jaren gescheperde begrazing plaatsgevonden om de vergrassing tegen te gaan. Bij problematische delen is drukbegrazing toegepast. Om de waterkwantiteit in het gebied te verbeteren worden op dit moment de mogelijkheden verkend met een GGA-traject.

Fotografie: Marc Bolsius

N6: Loonse en Drunense duinen

In de Brand ten zuiden van de duinen, is het voedselrijke water van de Zandkantse Leij om het gebied heengeleid. Hierdoor komt de kwelstroom terug die zo van belang is voor de vochtige alluviale bossen. Alluviale bossen groeien op beek- en rivierafzettingen die direct of indirect worden beïnvloed door dit water.

N7: Kempenland-West

In 2016 is door Bosgroep Zuid Nederland een project voor bestrijding van invasieve exoten gestart op de drie landgoederen Gorp en Roovert, Wellendseind en De Utrecht. Het gaat om de exoten Reuzenbalsemien, Rododendron en Aziatische duizendknopen (Japanse, Sachalinse en Boheemse duizendknoop). Vooral de duizendknopen zijn bijzonder hardnekkig en kunnen alleen door geleidelijk uitputten van de planten in bedekking teruggedrongen worden. In de beekbegeleidende bossen langs de Reusel leiden de duizendknopen tot een verslechtering van de kwaliteit. Daarom zetten we het project hier de komende tijd voort.

N9: Kampina

Om kwelwater terug te brengen in de bijzondere blauwgraslanden en beekbegeleidende bossen in het zuid-oosten van de Kampina, is de afgelopen maanden hard gewerkt aan herstelmaatregelen in het beekdal van de Beerze. Ook zijn verschillende maatregelen genomen om de zwakgebufferde vennen in het gebied te behouden.

N10: Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux

De loop van de Oude Strijper Aa is verondiept en verlegd en is een laag van voormalige landbouwgronden verwijderd. Een deel ontwikkelt zich tot beekbegeleidende bossen, andere percelen worden als hooiland beheerd, of er kan vochtige heide ontstaan. Op landgoed Valkenhorst is onderzoek gedaan naar de hydrologie en buffering van zeven vennen, zodat hier mogelijkheden ontstaan die de kwaliteit verbetert.

N12: Oeffelter Meent

Met maatregelen als kleinschalig plaggen, het aanbrengen van zand en ombanken van de bodem, wordt er gewerkt aan het in stand houden van het bijzondere stroomdalgrasland. Hierbij wordt rekening gehouden met het uitgebreide netwerk van bijzondere paddenstoelen (wasplaten) die het gebied kenmerken.

Fotografie: Marc Bolsius