OP NAAR EEN OPTIMAAL NATUURHERSTEL 2030

Toen ik in 2015 bij de provincie kwam werken was het Programma Aanpak Stikstof net gestart. Het doel was om in de eerste fase PAS/Natura 2000-herstelmaatregelen vóór juli 2021 uit te voeren om in ieder geval de kwetsbare planten en dieren te behouden.

We hebben in zes jaar ontzettend veel werk verricht

We zijn al werkendeweg begonnen met onze partners in Noord-Brabant. Een tijd waarin we veel van elkaar hebben geleerd. Samenwerking bleek de sleutel tot succes, maar dat ging niet altijd vanzelf.

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten Brabants Landschap, waterschappen en provincie werden ‘trekker’ van één of meerdere gebieden, waar een gebiedsproces moest starten om herinrichtingstrajecten op te pakken. In deze gebieden is er hard gewerkt aan het herstellen van de natuur, het realiseren van het natuurnetwerk en het op orde brengen van de hydrologische omstandigheden, waaronder het realiseren van de maatregelen van de Kaderrichtlijn Water.

Daarnaast zijn in alle Natura 2000-gebieden extra beheermaatregelen door terreinbeherende organisaties, gemeenten, Bosgroep, Grenspark en anderen uitgevoerd, is er geplagd, hebben de schapen flink begraasd, zijn exoten verwijderd en vennen hersteld.

Gesprekken die leiden tot opleveringfeestjes

In de gebieden waar we werkten aan herinrichting, was intensief omgevingsmanagement nodig en zijn veel gesprekken met bewoners en grondeigenaren gevoerd. Veel eigenaren bleken bereid mee te werken, realiseerden zelf natuur, ruilden of verkochten hun grond. Inrichtingsplannen, provinciale inpassingsplannen en projectplannen Waterwet werden opgesteld. Vergunningen aangevraagd. En soms was het wachten op een uitspraak van de Raad van State. Zoals het er nu naar uit ziet kan het aantal onteigeningen tot een minimum beperkt blijven. In alle gebieden is de schop in de grond gezet en vieren we regelmatig opleveringsfeestjes.

Natuurherstel in 2030 red je niet met enkel werken in een Natura 2000-gebied

We hebben in deze eerste fase veel opgepakt en uitgevoerd, maar voor het behoud en herstel van de Natura 2000-gebieden is dit helaas nog niet genoeg. Met het uitvoeren van herstelwerkzaamheden alleen ín de Natura 2000-gebieden komen we niet tot een gunstige staat van instandhouding. Het is de afgelopen jaren steeds duidelijker geworden dat we ook iets moeten doen in de zones rondom de Natura 2000-gebieden. Als we daar de verdroging tegengaan, de stikstofdepositie naar beneden krijgen, de transitie van de landbouw mogelijk maken, extra bos aanleggen en het natuurnetwerk versneld realiseren, creëren we de omstandigheden voor versnelling en intensivering van natuurherstel.

‘Samenwerking bleek de sleutel tot succes, maar dat ging niet vanzelf’

Klazien Witteveen Opdrachtnemer Herstel Natura 2000-gebieden

We gaan in Noord-Brabant volop door met de Natura 2000-herstelmaatregelen ín de gebieden gericht op behoud en versterking. Bovendien zetten in op versnelling en intensivering, zoals in het landelijke Uitvoeringsprogramma natuur in het kader van de nieuwe aanpak stikstof ingezet is. In 2030 willen we een opgaande lijn zien voor kwetsbare planten en dieren in de Natura 2000-gebieden. Hiervoor vermindering we de stikstofbelasting en realiseren we het natuurnetwerk, natte bufferzones, extra bos, een hersteld bodem- en watersysteem en natuurinclusieve landbouw ín en rondom Natura 2000-gebieden. Samenwerkingspartners en bewoners: ik bedank jullie hartelijk voor al het prachtige werk tot nu toe. Op naar een 100% gunstige staat van in stand houding in 2050.