Land van Cuijk

" Het nieuwe toekomstperspectief zal liggen in het slim combineren van oplossingen voor de verschillende opgaven."

Het Land van Cuijk ligt in het noordoosten van Noord-Brabant, tussen Maas en Peel. Het bestaat uit de gemeenten Grave, Cuijk, Mill en Sint Hubert, Boxmeer en Sint Anthonis. Het land van Cuijk was een arme streek. De boerderijen en dorpen zijn gebouwd op zandruggen, die een soort eilanden vormden te midden van hoogveen moerassen en heide. Op de heide liep het vee en in het hoogveen werd turf gewonnen. In1850 startten de ontginningen en de optimalisering van de landbouw. Kunstmest en de intensieve vormen van veehouderij brachten in de 20e eeuw welvaart in het gebied.

Onderzoeksbureau Ruimtevolk heeft een verkenning uitgevoerd naar een toekomstperspectief passend bij de uitdagingen waarvoor de landelijke regio nu staat.

Toekomstverkenning

Deze regio is het onderwerp van de verkenning ‘Land van Cuijk’ die onderzoeksbureau Ruimtevolk heeft uitgevoerd. Hierin wordt de regio als volgt beschreven: “Land van Cuijk is een kleurrijke regio met verschillende gezichten. Enerzijds heeft in dit gebied grootschalige ruilverkaveling plaatsgevonden, resulterend in een ‘strakgetrokken’ landelijk gebied, waar cultuurhistorische elementen zijn verdwenen of onder druk staan. Tegelijkertijd heeft de geïsoleerde ligging van de regio ervoor gezorgd dat het kleinschalige karakter van het landschap op plekken mooi bewaard is gebleven. Daarnaast speelt hier in sterke mate de schaalvergroting in de veehouderij en kent de regio een hoge mate van demografische ontgroening en ‘braindrain’.”

Deze uitdagingen en ook de opgaven rond gezondheid, vrijkomende agrarische bebouwing, een hoge natuur- en milieudruk, de energietransitie en wateropgave waren aanleiding voor Ruimtevolk om een verkenning te doen naar een samenhang in deze opgaven en een daarbij passend toekomstperspectief.

Dorpsplan Langenboom

Langenboom is een van de kerkdorpen in de gemeente Mill en Sint Hubert. Eind 2018 kondigde D’n Bens, het enige café in het dorp, aan te gaan sluiten. “Langenboom raakt zijn ziel kwijt” kopte de Gelderlander. Voor een groep inwoners was dit de aanleiding om samen een plan te gaan ontwikkelen om het dorp ook in de toekomst leefbaar te houden: Dorpsplan Langenboom was geboren. Op 3 juni kozen de inwoners van Langenboom unaniem voor één van de drie voorgelegde plannen: een nieuw dorpshart en een verenigd sportpark.

De NTR zond op 9 mei 2019 een aflevering uit in de serie De (H)eerlijke Jaren '50. In deze aflevering staat Langenboom centraal.

Speelduur: 45 minuten

Lessen en uitdagingen voor de toekomst

In Langenboom licht Anne Seghers (onderzoeker bij Ruimtevolk) de toekomstverkenning voor het Land van Cuijk toe.

Daarna neemt Ivonne van der Horst van Stichting Eigen Kweek Langenboom ons mee in de plannen van de inwoners van Langenboom om hun dorp leefbaar te houden.


Onder leiding van Heidi Buijtels (Brabant Kennis) gaan we in gesprek over de uitkomsten van de verkenning, de vervolgstappen en het samenspel van gemeenten, provincie en maatschappelijke partners.

Deel op social media