6. Beleid

Lees over de belangrijkste beleidsregels die binnen de provincie Noord-Brabant van kracht zijn.

Informatiehuis Brabant: werken met informatie

De meeste collega’s denken bij uitdagingen niet aan informatiebeheer. Voor de provincie is actuele, betrouwbare informatie de ‘backbone’ van zowel onze bestuurs-, beleids- als bedrijfsprocessen en is het een belangrijke aandacht hier zorg voor te hebben. Zonder informatie kunnen we geen besluiten nemen, geen besluiten uitvoeren en geen verantwoording afleggen. We maken en ontvangen dagelijkse veel informatie en de provincie moet als openbaar bestuur grip hebben op deze informatie. Daarom zijn er allerlei wettelijke kaders van toepassing op het werken met overheidsinformatie en daar hebben we als ambtenaren continu mee te maken. Bij de provincie ben je als medewerker zelf verantwoordelijk voor een goede omgang met informatie.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG zorgt ervoor dat de privacy van personen gewaarborgd blijft. Dit geldt voor de privacy van medewerkers als personen buiten de organisatie. De AVG is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens. Hierbij ken gedacht worden aan adressenlijsten, CV’s en natuurlijk de personeelsdossiers. Ga jij straks in je nieuwe functie aan de slag met persoonsgegevens, wees dan zorgvuldig. De provincie heeft een Privacy Officer in dienst, die jou kan helpen met het voldoen aan de AVG. Ook heeft de provincie een Functionaris Gegevensbescherming, die er toeziet dat zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Wet openbaarheid van bestuur (WOB) en Wet open overheid (WOO)

De Wet openbaarheid van bestuur en de opvolger de Wet open overheid zijn in het leven geroepen om overheidsinformatie meer actief en meer transparant aan te bieden aan diegenen die die informatie willen hebben en daar ook recht op hebben. Op basis van de Wob/Woo en veel jurisprudentie is bijna alle overheidsinformatie “wob-baar” of opvraagbaar. Het gaat daarbij overigens niet alleen om documenten over bestuurlijke besluiten, maar ook over e-mails, agenda-items, whatsappjes, enz. Zorg er dus altijd voor dat je snel bij de opgevraagde informatie kunt.

Ziek?

Wie bel je als je ziek bent? Op welk tijdstip en hoe meld je je beter? Wat als je langer ziek bent? Wat kan je van je H-manager verwachten? Wat verwacht de provincie van jou?

In het kort:

  • 1e dag Vóór 9.30 uur ziekmelding door medewerker aan H-manager of stagebegeleider.
  • Herstelmelding Vóór 9.30 uur bij H-manager of stagebegleider hersteld melden.

Lees onderstaand document voor meer informatie.

Data privacy & informatieveiligheid

De zorg voor de privacy wordt breed gedeeld in de samenleving en daar heeft de overheid een grote verantwoordelijkheid in. Voor de provincie betekent dat bijvoorbeeld: Hoe verwerken we binnenkomende e-mails en persoonsgegevens? Maar ook de veiligheid en duurzame toegankelijkheid van onze data: welke delen we? Wat moeten we echt goed afschermen. Hoe doen we dat technisch? En hoe wijzen we de medewerker op de eigen verantwoordelijkheid om zorgvuldig met die gegevens om te gaan?

“Als medewerker van de provincie ben jij zelf verantwoordelijk dat je veilig omgaat met informatie.”

Integriteit

In je werk bij de provincie houd je altijd rekening met de kwaliteit van de provinciale dienstverlening. Wees daarom open over integriteit: bespreek met collega's welke keuzes je maakt. Wat is nu eigenlijk integer gedrag? En wat betekent integriteit voor jou als provincieambtenaar?

Wet op de Identificatieplicht

Vanaf 1 juni 1994 geldt in Nederland de Wet op de identificatieplicht (WID). Het doel van de wet is: bestrijding van fraude en criminaliteit. De wet bepaalt dat iedereen in Nederland vanaf 12 jaar in bepaalde situaties moet kunnen aantonen dat hij/zij is wie hij/zij zegt te zijn. Zo zijn werknemers verplicht om een identificatiebewijs (ID-bewijs) te tonen bij een eventuele controle op de werkplek. Ook werkgevers hebben in dit opzicht verplichtingen. De werkgever moet van alle werknemers een kopie van hun ID-bewijs in het personeelsdossier bewaren. Bij indiensttreding ben jij verplicht een ID-bewijs te tonen aan de personeelsconsulent. De identificatieverplichting geldt tevens voor stagiaires. Uitzendkrachten vormen een uitzondering aangezien de uitzendbureaus als werkgevers worden beschouwd en dus de registratieplicht hebben. Als ID-bewijs kan dienen:

  • het paspoort
  • de gemeentelijke identiteitskaart
  • het vreemdelingendocument

De geldigheidstermijnen van deze documenten mogen niet verstreken zijn. Een rijbewijs is géén geldig ID-bewijs bij indiensttreding! Het vermeldt namelijk geen nationaliteit en zegt ook niets over iemands verblijfsstatus. Bij een eventuele controle op de werkplek geldt het Nederlands rijbewijs overigens wèl als geldig identiteitsbewijs.