Voortgang Nederlands natuurbeleid in 2019

Allerlei Brabantse natuurherstelprojecten dragen bij aan de beoogde natuurkwaliteit.

De Zesde Voortgangsrapportage Natuur beschrijft de voortgang in de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland en de voortgang van de natuurkwaliteit. Het betreft de stand van zaken eind 2019.

Jaarlijks staan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de provincies in de Voortgangsrapportage Natuur (VRN) stil bij voortgang van verwerving, inrichting en beheer en de ontwikkeling van de natuurkwaliteit. Daarnaast schetsen ze een breder beeld van de maatregelen van provincies en rijk om het natuurbeleid vorm te geven.

Het gaat nog niet goed met soorten en ecosystemen

De VRN2020 beschrijft op hoofdlijnen de ontwikkeling van de natuurkwaliteit in Nederland. Het algemene beeld is dat het nog niet goed gaat met de soorten en ecosystemen in Nederland. De natuurkwaliteit in natuurgebieden stabiliseert, maar in de stad en het agrarisch gebied is nog steeds sprake van een afname.

In het Natuurnetwerk laat de aanhoudende droogte van de afgelopen jaren zijn sporen na. Het zet een rem op de goede effecten van de herstelmaatregelen in de Natura 2000-gebieden. Toch bereiken provincies samen met partners veel op gebiedsniveau door te werken aan hydrologie en te voedselrijke bodems.

In de VRN2020 is verder beschreven dat de landelijke cijfers over verwerving/ functieverandering en inrichting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in 2019 een iets positiever beeld laten zien dan het voorgaande jaar, maar dat het tempo niet voldoende is om de doelstelling uit het Natuurpact te halen. Net als in voorgaande jaren blijft grondverwerving een belangrijke bottleneck, onder meer door de hoge grondprijzen en een lage grondmobiliteit.

In 2019 is in Nederland 1882 hectare toegevoegd aan het Natuurnetwerk en ook is in dit jaar in totaal 2727 ha extra hectare natuur ingericht.

De Brabantse cijfers passen in dit beeld: 281 hectare nieuwe verwerving/ functieverandering (t.o.v.285 hectare in 2018) en 499 hectare nieuwe inrichting (t.o.v. 88 hectare in 2018). Net als landelijk, gaan we in Brabant met dit tempo van verwerving/ functieverandering en inrichting de doelstellingen in 2027 niet halen.

Deel op social media