Ondernemend natuurnetwerk in Sint Anthonis

Dit plan laat zien hoe je met extensievere landbouw meerdere doelen kunt bereiken.

In de Staatsbossen, vlakbij Groene Poort Landhorst, hebben gemeente Sint Anthonis en agrariër Jos de Kleijne ruim 20 hectare grond geschikt gemaakt voor Ondernemend Natuurnetwerk. Melkveehouder De Kleijne pacht de grond al langere tijd van gemeente Sint Anthonis. “De omgeving kenmerkt zich door veelal grote, intensieve veehouderijen. Dit plan laat zien hoe je met extensievere landbouw meerdere doelen kunt bereiken”, zo stellen de gemeente en de veehouder.

Geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen

Afgesproken is onder meer dat er op de beschikbaar gekomen grond geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen meer worden gebruikt. Ook zal er bloemrijk grasland en brede stroken met kruiden worden aangelegd én het principe van teelrotatie wordt toegepast. Zo draagt de teelt van het eiwitrijke gewas klaver bij aan een duurzamer bodembeheer. Verder zorgt het aanbrengen van vaste, ruige mest voor een verbetering van de biodiversiteit en voor voldoende en kwalitatief goed voer voor het vee.

De geelgors

Een aantrekkelijk landschap

Samen met het Coördinatiepunt Landschapsbeheer Brabants Landschap, heeft ZLTO een inrichtingsvoorstel gemaakt voor het gehele plangebied. Het plan voorziet onder meer in de aanleg van houtsingels, die bescherming bieden aan kleine zoogdieren en zangvogels en een schaduwplek zijn voor koeien als het warm is. In het parkachtige bos vinden vogels zoals grote lijsters, geelgors en zomertortel hun voedsel. De graslanden vormen het leefgebied van dagvlinders als het bruin zandoogje, het Icarusblauwtje en het oranje zandoogje.

Het landschap is ook aantrekkelijk voor recreanten. Ten noorden van het gebied ligt een fietspad en er zijn ruiter- en wandelpaden. Het gebied sluit bovendien aan op de natuurontmoetingsplaats Groene Poort Landhorst. Vanwege het onkruid en het verwilderde groen, was de entree van de Staatsbossen in Landhorst jarenlang een doorn in het oog van veel inwoners. Dankzij Groene Poort Landhorst hebben de Staatsbossen nu een fraaiere entree, een ontmoetingsplaats, een speelgelegenheid, ruimte voor water- en natuureducatie en is Groene Poort het startpunt geworden van veel wandel- en fietsroutes.

Kwalitatieve verplichting en agrarische bestemming

De ruim 20 hectare hebben hun agrarische bestemming behouden. Via een kwalitatieve verplichting wordt geborgd dat de inrichting en het gebruik van deze gronden in overeenstemming zijn én blijven met de uitgangspunten van Natuurnetwerk Brabant.

Deel op social media