Voortgang Nederlands natuurbeleid in 2018

"De Voortgangsrapportage Natuur: steeds meer een rapportage over het gehele natuurbeleid in Nederland."

De Voortgangsrapportage Natuur beschrijft de voortgang in de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland en de voortgang van de natuurkwaliteit. Het betreft de stand van zaken eind 2018 en ontwikkelingen in 2019.

Net als in voorgaande jaren wordt in de Voortgangsrapportage Natuur (VRN) stil gestaan bij voortgang van verwerving, inrichting en beheer en de ontwikkeling van de natuurkwaliteit. Daarnaast schetsen we een breder beeld van de maatregelen van provincies en rijk om het natuurbeleid vorm te geven. Thema’s als ontsnippering, agrarisch natuurbeleid, de aanpak van stikstof en Natura 2000 krijgen een plaats. Ook beschrijven we enkele voorbeeldprojecten en bijzonderheden, zoals Deltaplan Biodiversiteitsherstel en de droogte van 2018. De VRN wordt daarmee steeds meer een rapportage over het gehele natuurbeleid in Nederland.

Grondverwerving is een bottleneck

De landelijke cijfers over verwerving en inrichting in 2018 laten een positiever beeld zien dan het voorgaande jaar. Dit is op zich heugelijk, maar daarnaast constateren we ook dat het niet vanzelfsprekend is dat er in 2027 80.000 hectare nieuwe natuur ingericht is. Grondverwerving blijft een belangrijke bottleneck, onder meer door de hoge grondprijzen en een lage grondmobiliteit.

Het gaat niet goed met soorten en ecosystemen

De VRN2019 beschrijft op hoofdlijnen de ontwikkeling van de natuurkwaliteit in Nederland. Het algemene beeld is dat het nog niet goed gaat met de soorten en ecosystemen in Nederland. De natuurkwaliteit in het agrarisch en stedelijk gebied neemt af. Wel lijkt er in natuurgebieden sprake van licht herstel.

Kavelruil, een emotioneel proces

Een kavel aankopen en omzetten van landbouw naar natuur lijkt niet zo ingewikkeld. Toch kan het jaren duren voordat dat lukt. Lees meer over een kavelruil die in 2016 is gestart in Dommeldal de Hogt.

Deel op social media