Herstelmaatregelen succesvol, maar biodiversiteit neemt af

"Ook in Brabant zijn er successen maar ook zorgen over bepaalde soortgroepen en ecosystemen."

Net als in de rest van Nederland neemt de biodiversiteit buiten natuurgebieden af. Ook in natuurgebieden gaat het soms niet goed. Reden is dat we de natuur aanhoudend belasten met bestrijdingsmiddelen, meststoffen, stikstof en dergelijke. Een voorbeeld is de stikstofoverbelasting van heide. Het effect van maatregelen, zoals extra begrazen om vergrassing tegen te gaan, wordt door de aanhoudende overbelasting tenietgedaan.

Op gebiedsniveau werken aan het ontwikkelen van ecosystemen is soms wel succesvol in Brabant. Onderstaande voorbeelden bevestigen het beeld dat op plekken waar extra maatregelen worden getroffen (aankoop, inrichting, specifiek beheer) duidelijk positieve ontwikkelingen zichtbaar zijn.

Vlijmens Ven

Het Vlijmens Ven, ten westen van 's-Hertogenbosch, is na jarenlang intensief agrarisch gebruik ontwikkeld tot waardevolle natuur. Door afgraven, herinrichten en specifiek beheer is een ecosysteem met schraalgraslanden, blauwgraslanden, kranswierwateren, grote modderkuipers, pimpernelblauwtjes, orchideeën en veldleeuweriken ontstaan. De kwaliteit van de natuur wordt hier steeds beter.

Groot Meer

De oeverkruid vegetaties in het Groot Meer op de Brabantse Wal herstellen zich. Door de aanleg van een pijpleiding wordt het overschot aan schoon water uit een aangrenzend Belgisch natuurgebied naar het Groot Meer gepompt. Dit en andere hydrologische maatregelen heeft de waterstand verbeterd.

Herstel Peelvenen: er broeden weer kraanvogels!

Verdroging is een groot probleem. Waterstanden die wenselijk zijn voor natuur, zijn in de meeste gevallen te hoog voor optimaal agrarisch gebruik. Door bemaling, wateronttrekking of afwatering buiten natuurgebieden ‘lekt’ er veel water uit natuurgebieden weg en treedt verdroging op. Dat was ook het geval in de Peelvenen. Na jaren werken om de waterhuishouding te verbeteren is in de Peelvenen het effect te zien. Nu het gebied het regenwater beter vasthoudt, groeit het veenmos beter en ontstaat weer hoogveen. De schade in de droge zomers van 2018 en 2019 is beperkt gebleven, de aangelegde kades hebben meer water vastgehouden.

Deel op social media