Herstel Peelvenen:
er broeden weer kraanvogels!

"Nu het gebied het regenwater beter vasthoudt, groeit het veenmos beter en ontstaat weer hoogveen."

Jaren is gewerkt om de waterhuishouding in de Peelvenen te verbeteren. Maar het is het waard geweest: sinds eeuwen broeden er weer kraanvogels in het gebied.

Het verbeteren van de waterhuishouding in het gebied was veelomvattend. Om het kwetsbare hoogveengebied en Nationaal Park de Groote Peel te behouden zijn 24 km kades aangelegd, 15 km watergangen gedempt en 4 km waterloop omgelegd. Het veenmos is de belangrijkste plant van het gebied. Nu het gebied het regenwater beter vasthoudt, groeit het veenmos beter en ontstaat weer hoogveen. Het plantje groeit het best in voedselarm water en bij een hoge en stabiele grondwaterstand. Deze biedt ook bescherming en zorgt voor uniek leefgebied voor dieren en planten.

Bescherming door water

Ook andere hoogveenplanten zoals zonnedauw, lavendelhei en wollegras floreren weer. Het waterpeil gaat komende jaren langzaam omhoog zodat planten en dieren die niet van natte voeten houden het wat hogerop kunnen zoeken. De rust van de Groote Peel lokt meer dan honderd soorten broedvogels zoals blauwborsten, roodborsttapuiten en geelgorzen. In de zomer van 2018 werden er voor het eerst sinds eeuwen zelfs weer broedende kraanvogels gesignaleerd. Het moeras biedt de vogels bescherming tegen roofdieren.

Droge zomers

De droge zomers van 2018 en 2019 hebben zeker hun effect in het gebied gehad. Maar de schade is gelukkig beperkt gebleven. De aangelegde kades hebben meer water vastgehouden. In de komende jaren gaat het waterpeil nog verder omhoog als de stuwen gaan werken.

Klimaat

De Groote Peel is een buffer voor het regenwater. Dat betekent ook dat de boeren en bewoners in de omgeving minder wateroverlast hebben bij hevige neerslag. In het natte hoogveen groeien veenmossen die veel CO2 vastleggen. Zo compenseren ze de komende 30 jaar de CO2 uitstoot van 300 huishoudens. Deze twee effecten maken het gebied klimaatbestendiger.

Beleven en beschermen

In het gebied zijn wandel- en fietsroutes aangelegd zodat bezoekers de natuur en de rust in de Groote Peel kunnen beleven. Door de aanleg van paden worden planten en dieren in delen van het gebied juist beschermd tegen te veel bezoekers. Soms is het nodig om paden tijdelijk te sluiten, bijvoorbeeld om zeldzame vogels in alle rust te laten broeden.

De Groote Peel is meer dan een bijzonder natuurgebied. Ook de geschiedenis van De Groote Peel is uniek. De verhalen over de mysterieuze bewoners van de moerassen en de archeologische vondsten en over het oorlogsgeweld spreken tot de verbeelding.

De Peeltroeven – kunstwerken - attenderen recreanten op de cultuurhistorische betekenis van bijzondere plekken, waaronder ook de Peel-Raamstelling.

De Peelbanken en de hoogveenpaal van kunstenaar Dick Verberne, zijn in 2014 geplaatst en geven de oorspronkelijke hoogte van het hoogveen aan.

Beheren en onderhouden

De komende jaren blijft het nodig om het gebied goed te beheren. Staatsbosbeheer beheert de natuurgebieden, het waterschap Aa en Maas de grotere waterlopen. Belangrijk blijft het verwijderen van gras en jonge boompjes die er groeien omdat de stikstofdepositie in het gebied nog te hoog is. Schapen en runderen grazen daarom in het gebied.

Peelvenen

Het gebied De Peelvenen ligt op de grens van de provincies Noord-Brabant en Limburg en bestaat uit de Deurnsche Peel, Mariapeel en Groote Peel. Peelvenen is een van de laatste gebieden in Nederland waar hoogveen voorkomt.

Voor het behoud van de Peelvenen hebben Staatsbosbeheer, provincie Noord-Brabant, waterschap Aa en Maas, Provincie Limburg en Waterschap Limburg gezamenlijk maatregelen uitgevoerd. Hiermee blijft een van de laatste hoogveengebieden in Nederland behouden voor de toekomst.

De gebiedsontwikkeling Peelvenen kreeg een financiële bijdrage van LIFE+, het Europese financieringsinstrument voor de instandhouding van Natura 2000-gebieden.

Deel op social media