Honderden hectaren aangekocht voor het Natuurnetwerk Brabant

"Het Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft sinds 2017 meer mogelijkheden om grond te ruilen, pachten, kopen en te verkopen."

Net als in de rest van Nederland is in Noord-Brabant voortgang geboekt met het verwerven en inrichten van het Natuurnetwerk. In 2018 is 285 ha grond aangekocht in het Natuurnetwerk. Ook is 88 ha grond ingericht als natuur. Dat neemt niet weg dat de provincie, het Groen Ontwikkelfonds Brabant en de manifestpartners nog een flink aantal hectares moeten verwerven en inrichten om het Natuurnetwerk Brabant volledig te realiseren.

Nieuwe strategieën voor grondverwerving

In het Natuurpact van september 2013 hebben rijk en provincies hun nieuwe ambities om natuur in Nederland te ontwikkelen en te behouden vastgelegd voor de periode tot en met 2027. De provincies zijn verantwoordelijk om het natuurnetwerk te realiseren. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft aangetoond dat sinds deze decentralisatie de variatie aan strategieën om het natuurbeleid te realiseren is toegenomen. De inzet van nieuwe strategieën voor grondverwerving kost tijd en leidt soms tot versnelling. Dit lijkt ook in Brabant het geval. Mede hierdoor laten de cijfers voor grondverwerving in 2018 een positiever beeld zien: met 117 hectare een ruime verdubbeling van de verwerving in 2017.

Groen Ontwikkelfonds Brabant

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) is gestart in 2014. Het ondersteunt particulieren, ondernemers en overheden bij het realiseren van nieuwe natuur. Met geld, grond én kennis. Sinds de actualisatie van het BrUG (december 2017) heeft het GOB extra mogelijkheden om grond te ruilen, pachten, kopen en te verkopen. In 2018 zijn er meer verwervingstrajecten in voorbereiding gegaan.

Samen realiseren van natuur

De drie waterschappen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabants Landschap hebben met elkaar en met de provincie afgesproken dat zij elk het voortouw nemen om een aantal gebieden het NNB te verwerven. Zij doen dit samen met lokale grondeigenaren en partijen. Hiermee is voor twee derde deel van het nog te realiseren NNB een trekker gevonden. Die liggen vooral in gebieden waar complexe opgaven spelen.

Inrichten

In 2018 is minder hectare natuur ingericht dan in 2017 (resp. 88 en 210 ha). Echter, de cijfers over een langere periode laten zien dat verwerving en inrichting in een golfbeweging verloopt en een lange planningsduur hebben. Het traject van grondverwerving, functieverandering en zelfrealisatie* kent een aantal stappen voordat de grond daadwerkelijk is ingericht en wordt beheerd als natuur. In dit voortraject verzetten de provincie, het GOB en de Manifestpartners veel werk in complexe gebieden waar natuurherstelmaatregelen nodig zijn in verband met de vele stikstofdepositie.

*Bij zelfrealisatie richt de eigenaar van de grond deze zelf in als natuur. Eigenaar en overheid leggen de afspraken hierover vast in een contract.

Samen werkt beter

De realisatie van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) vergt dat belanghebbende partijen zoals bedrijven, particulieren, gemeenten en belangenorganisaties goed met elkaar samenwerken. Het Gebiedsplan Raam kwam tot stand met de Multiple Gains Approach (MGA). Het uitgangspunt is dat het gezamenlijke belang voorop staat.

Deel op social media