Slotconferentie Veerkrachtig
Bestuur

Slotconferentie

Met een slotconferentie op woensdag 13 februari 2019 ronden we het programma Veerkrachtig Bestuur in Brabant af. We blikken niet alleen terug, maar kijken ook vooruit naar het bestuurlijke Brabantse landschap van de toekomst. Op een interactieve wijze met volop ruimte voor uw inbreng.

Meld u daarom uiterlijk 25 januari aan en ventileer uw ideeën over de bestuurlijke toekomst van ons Brabant.

Graag tot ziens in het Koning Willem II stadion in Tilburg!

Voor het laatste nieuws over Veerkrachtig Bestuur in Brabant!

Videoboodschap: uitnodiging conferentie

Chris Kuijpers: de Kijk van het Rijk

Resultaten onderzoek: Jitske Verkerk en Mike Duijn

Jitse Verkerk en Mike Duijn: onderzoek0

Programma

18.00 – 19.00 uur: ontvangst

U kunt gebruik maken van een warme maaltijd.


19.00: start conferentie met daarin de volgende onderdelen:


Terugblik op proces en resultaten van 8 jaar Veerkrachtig Bestuur in Brabant

In gesprek met gedeputeerde Anne-Marie Spierings en de voorzitter van de Vereniging Brabantse Gemeenten, Marieke Moorman.

Resultaten evaluatieonderzoek Veerkrachtig Bestuur in Brabant. Presentatie en toelichting

Jitske van Popering–Verkerk en Mike Duijn van het Bureau GovernEUR van de Erasmus Universiteit Rotterdam


Kijk van het Rijk

Een interview met Chris Kuijpers, directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


“De smaken van Brabant”

Aan tafel in gesprek met elkaar over wat ons te doen staat de komende jaren.


Afsluiting en vooruitblik

Welke inzichten zijn opgedaan en wat betekent dat voor ons in de komende tijd.22.00 uur: einde conferentie. Er staat een drankje voor u klaar.

Samenvatting 8 jaar Veerkrachtig Bestuur in Brabant

In 2011 zijn de Vereniging Brabantse Gemeenten samen met de provincie een proces gestart om - vanuit samenwerking - te werken aan behoud en versterking van de slagkracht van gemeenten. Dit proces – aangeduid als programma Veerkrachtig Bestuur – werd nodig geacht gelet op de maatschappelijke opgaven, evenals op de toekomstige opgaven waar de gemeente mee van doen heeft. Het gehele proces omvat 2 bestuursperioden.

Het programma kent een inspiratielijn en een politiek-bestuurlijke lijn. De inspiratielijn heeft tot doel kennis te genereren en te delen. Zo werden er dialoogconferenties georganiseerd, verschenen er onderzoeken zoals Brabantse Netwerken (Tordoir), de indicatoren voor regionale samenhang, documentatiemateriaal over mogelijke bestuursvormen, de 3 themaonderzoeken en diverse visiedocumenten.

De politiek-bestuurlijke lijn werd ingestoken vanuit het verzoek aan alle gemeenten in Brabant om een visie op te stellen in samenspraak met inwoners, het maatschappelijk middenveld en buurgemeenten over de eigen bestuurlijke toekomst in relatie tot de opgaven waar ze voor staan. Vervolgens heeft er op basis van deze visie bij elke gemeente een vervolgtraject plaatsgevonden, individueel of in subregionaal verband.

3e Themaonderzoek ‘Sociale tweedeling in Brabant’

Na ‘Ondermijning in het buitengebied’ (2017) en ‘Energietransitie Noord-Brabant’ (2018) is dit voorjaar het 3e themaonderzoek ‘Sociale tweedeling in Brabant’ afgerond. Dit onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre Brabantse overheden de (dreigende) sociale tweedeling in de maatschappij (h)erkennen en adresseren. Daarbij is onder meer nagegaan welke instrumenten zij hebben ingezet of kunnen inzetten om sociale tweedeling te verminderen of te voorkomen. Het rapport wordt op de slotconferentie gepubliceerd; dan is ook een exemplaar voor de aanwezigen beschikbaar. Het rapport wordt kort daarna ook gepubliceerd op www.brabant.nl/veerkrachtigbestuur.