STÉRK.BRABANT


Stérk.Brabant is een actief netwerk waarin mensen, maatschappelijke initiatieven en organisaties samenwerken om de Brabantse samenleving meer leefbaar, sociaal veerkrachtig en weerbaar te maken. Initiatieven die werken aan gezondheid, welzijn, participatie en een duurzame samenleving kunnen zich aansluiten bij Stérk.Brabant.


Een dorpsraad met vragen over burgerparticipatie, een restaurant dat mensen met een arbeidsbeperking werk wil bieden of een pand dat opgeknapt wordt door vrijwilligers om te dienen als respijthuis voor mensen die moeten herstellen na een moeilijke tijd. Het zijn voorbeelden van maatschappelijke initiatieven die terecht kunnen bij Stérk.Brabant.


Ook kennispartners doen mee. Dat zijn tot nu toe Zorgbelang Brabant, ZET, de Technische Universiteit, de Heidemaatschappij en Avance Impact. Zij bieden hun diensten en kennis aan. Het netwerk wordt mogelijk gemaakt door provincie Noord-Brabant.


Stérk.Brabant is gestart in oktober 2017 zonder al te veel publiciteit. Inmiddels doen meer dan 100 organisaties mee. Die zijn te vinden op de initiatievenkaart. Afgelopen maanden is de organisatie achter Stérk.Brabant verstevigd. Een Mix en Match-team staat klaar om initiatieven verder te helpen. Verschillende soorten van support zijn mogelijk:

Professionalisering

Door initiatieven in contact te brengen met elkaar of met andere partijen kun je werken aan professionalisering. Ook kun je procesbegeleiding krijgen.

Samenwerking

Samenwerken met andere clubs of kennispartners om jouw initiatief verder uit te bouwen.

Communicatie

Alle initiatieven die meedenken in Stérk.Brabant worden vermeld op de initiatievenkaart. Ook zijn er trainingen waarin je leert aan te tonen wat de maatschappelijke impact is van jouw initiatief.

Financiën

Stérk.Brabant is geen subsidieloket maar kan wel matchen met fondsen, meedenken over verdienmodellen of je koppelen aan partners die veel weten over crowdfunding of subsidies.


Aan het netwerk Sterk.Brabant zijn meer dan 100 organisaties/initiatieven aangesloten. Ze kunnen support krijgen van aangesloten partners. Een aantal voorbeelden uit de praktijk.


Kleine huisjes,
grote impact?

Zorgaanbieder Cello wil weten of hun bewoners meer sociale contacten hebben nu er vrijwilligers op het terrein een wonen. Dat wordt nu onderzocht.

Leny van de Velden woont sinds 2 juni op De Binckhorst, een groot terrein aan de rand van Rosmalen waar mensen met een verstandelijke beperking wonen en zorg krijgen van Cello. Ze huurt van Cello een tiny house, in ruil voor vrijwilligerswerk op het terrein.


Cello heeft drie ONE-huisjes van Heijmans gekocht voor drie vrijwilligers. Het zijn woningen van 39 vierkante meter. De gemeente Den Bosch heeft toestemming gegeven om de woningen tien jaar te laten staan.

Leny van de Velden - Foto: Tessy Graas

"Er ontstaan nieuwe verbindingen tussen de bestaande bewoners en de nieuwe vrijwilligers."

Stijn van Kreij is projectleider van dit unieke project. “Afgelopen jaren zijn er veel kleinschalige woonprojecten voor mensen met een beperking in wijken en dorpen gebouwd. Maar er is ook een groep die de rust en bescherming van een instellingsterrein nodig blijft hebben. Door dit project ontstaan er nieuwe verbindingen tussen de bestaande bewoners en de nieuwe vrijwilligers.”

Tiny houses - Foto: Tessy Graas

Het is Van Kreijs droom dat er ook op andere zorgterreinen in Nederland op deze manier gewerkt wordt aan een gemeenschap waarin mensen met en zonder een beperking echt samenleven in de buurt. “Er zijn al andere zorgorganisaties en gemeenten die belangstelling hebben getoond.”


Om te meten wat deze nieuwe manier van samenleven werkelijk oplevert heeft Cello aan Sterk.Brabant gevraagd de impact te meten. “De komende maanden gaan we onderzoeken of het sociale leven van zowel de nieuwe als de bestaande bewoners waardevoller wordt. Dat gaan we meten door te kijken of de bewoners meer mensen ontmoeten en of het contact zich verdiept en voor alle betrokkenen meerwaarde heeft.”

Samen koken, minder rugklachten en korte video’s

Vijf samenwerkende zorg- en welzijnsorganisaties in Oosterhout kregen training in Design Thinking om beter in gesprek te kunnen gaan met verschillende doelgroepen, zoals alleenstaande mannen en mensen met lage rugklachten.

De eerste groep alleenstaande mannen in Oosterhout heeft een kookcursus afgerond. Voor mantelzorgers wordt een website gemaakt met filmpjes in plaats van teksten. Nu zijn de volwassenen met lage rugklachten aan de beurt.


Animo, zo heet het initiatief in Oosterhout dat op een vernieuwende manier gezondheidsproblemen wil voorkomen. In Animo werken vijf organisaties samen: het Amphia Ziekenhuis, Zorroo (de samenwerkende huisartsenpraktijken), de GGD West -Brabant, gemeente en zorg- en welzijnsorganisatie Surplus.

De werkwijze is voor alle doelgroepen hetzelfde, vertelt Eugenie Botden van de GGD West-Brabant. In focusgroepen worden gesprekken gevoerd met de mensen om wie het gaat. Daaruit bleek dat mantelzorgers behoefte hebben aan laagdrempelige informatie. Op een ontwikkeldag werd bedacht dat een website met filmpjes uitkomst kan bieden.


Alleenstaande mannen verwaarlozen hun eetpatroon vaak en krijgen nu een kookcursus van een vrijwilliger. “En dan komt de praktijkondersteuner van de huisarts ook eens langs.”

“Volwassenen met aspecifieke lage rugklachten is de volgende doelgroep. Vaak melden ze zich bij het ziekenhuis in de verwachting dat de orthopeed opereert maar zijn er ook andere manieren om meer (positieve) gezondheid te bereiken/ervaren?"


Animo wordt op verschillende manieren vanuit Stérk.Brabant ondersteund. “We gaan bij de mensen met rugklachten nu écht meten wat de impact is van deze aanpak. Daarnaast is het fijn dat we methodieken leren, zoals Design Thinking om écht in gesprek te gaan met de mensen om wie het gaat.”

Wat willen de
ouderen zelf?

Ouderenorganisaties in Cuijk en omgeving kregen begeleiding bij een groot behoefteonderzoek naar wat ouderen zelf willen en kunnen doen om thuis te blijven wonen.

Wat hebben ouderen in Cuijk en omgeving nodig om zo lang mogelijk prettig, veilig en gezond thuis te blijven wonen? De Stichting Welzijn Ouderen Cuijk en het Cluster KBO Cuijk staken vorig jaar de koppen bij elkaar om zelf antwoord te krijgen op deze vraag.

De dorpen Sint Agatha, Haps, Cuijk, Beers en Linden krijgen te maken met een dubbele vergrijzing: ouderen worden ouderen en jongeren verlaten de kleine gemeenschappen. Een pilotproject werd opgezet om te onderzoeken wat de senioren in deze dorpen zélf willen.

Er is een schat aan informatie opgehaald bij de oudere inwoners zelf. Naar aanleiding van deze informatie willen de initiatiefnemers drie wijken waar veel ouderen wonen verder in kaart brengen. Waar hebben zij behoefte aan, welke voorzieningen en initiatieven zijn er nodig om de sociale infrastructuur voor ouderen te optimaliseren?

Stérk.Brabant gaat samen met de werkgroep van betrokken vrijwilligers in gesprek met de inwoners in deze drie wijken. Daarbij zorgt Stérk.Brabant voor de procesbegeleiding en de onderzoeksmethodiek. De komende maanden wordt onderzocht waar behoeften liggen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Aan de hand van de uitkomsten hiervan wordt er een activiteit, product of voorziening ontworpen en getest.

Impact meten

Partner Avance-Impact biedt sociale initiatieven die aangesloten zijn bij Sterk.Brabant de mogelijkheid om hun impact te meten, zodat ze echt aan kunnen tonen wat het initiatief oplevert.

Neemt het bezoek aan de huisarts af als alleenstaande mannen leren koken? Krijg je daadwerkelijk meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk door een ander sollicitatiebeleid? En zijn bewoners van een zorginstelling gelukkiger als er meer vrijwilligers zijn?


Steeds meer bedrijven, organisaties en investeerders willen een positief effect hebben op mensen of milieu. Maar hoe toon je aan dat jouw initiatief of onderneming echt bijdraagt of dat het de moeite waard is om in te investeren?

Het onderzoeksbureau Avance-Impact meet wat de impact is, vertelt Joanne Pieterse. Samen met Jacoline Plomp is ze ruim een jaar betrokken bij het programma Versterken Sociale Veerkracht.


Impact meten is opgekomen vanuit de ontwikkelingssamenwerking om niet alleen het bereik te kunnen laten zien, maar ook de effecten op maatschappelijk niveau: de impact. Net zoals het programma Versterken Sociale Veerkracht, willen steeds meer fondsen, overheidsinstanties en sociale ondernemingen weten wat de draagwijdte is van hun werk, om zo hun activiteiten aan te passen en hun impact te vergroten.


Als partner biedt Avance initiatieven die aangesloten zijn bij Sterk.Brabant de mogelijkheid om hun impact te meten. “We ondersteunen nu de eerste zes initiatieven. Na de zomer komen daar nieuwe bij. Initiatieven kunnen als ze geïnteresseerd zijn zich melden bij Sterk.Brabant waar een team bekijkt of hun verwachtingen matchen met het traject.”


“Met elk initiatief starten we met het maken van een verandertheorie. Daarin leg je de logica van je activiteiten vast: je specificeert welke effecten je verwacht. Daarna geven we initiatieven advies over hoe ze de effecten kunnen meten bijvoorbeeld via vragenlijsten of interviews. Daarmee zetten we met het initiatief de eerste stappen om hun impact in kaart te brengen.”