"We krijgen te maken met veel verschillende initiatieven, zoals opslagruimte, bed and breakfast, wormenkwekerij en zonnepark. Dit vraagt om maatwerk."

Wethouder Jan Goijaarts

"We moeten niet meer voorschrijven maar ruimte creëren om alternatieven voor agrarische ondernemers mogelijk te maken."

Oud-Wethouder Aletta van der Veen

” De gemeente belooft dat al het regelwerk binnen acht weken wordt opgestart als het gaat om activiteiten waarvoor het verkeerslicht op groen gaat. “Dat is prettig voor iedereen, een nieuw pad in slaan is al spannend genoeg.”

Oud-Wethouder Tonny Meulensteen

Veiligere leefomgeving

De gemeente Meierijstad is met haar dertien kernen in oppervlak de op één na grootste gemeente van Noord-Brabant, met een groot buitengebied. “Dat buitengebied is van oorsprong zeer agrarisch. Er zijn zo’n 500 agrarische bedrijven actief”, schetst wethouder Jan Goijaarts. “De ontwikkelingen in de sector leiden ertoe dat we er bovenop moeten zitten om ons buitengebied vitaal te houden. Er zijn veel agrariërs die door alle ontwikkelingen willen transformeren of stoppen. We moeten oog houden voor hen, maar ook voor andere belangen, zoals die van natuur, landschap, recreatie en de inwoners. De kunst is hierin de juiste balans te vinden.”

Faciliteren, stimuleren en enthousiasmeren

In Meierijstad nemen 23 ondernemers deel aan de subsidieregeling Sanering Varkenshouderijen en 41 ondernemers hebben een voucher voor VABIMPULS aangevraagd. Goijaarts: “Veel agrarisch ondernemers denken na over hun toekomst. We zijn blij met de samenwerking met VABIMPULS. De sterke punten van VABIMPULS zitten hem onder meer in het oog hebben voor de persoonlijke impact voor de ondernemer en het optimaal faciliteren, stimuleren en enthousiasmeren van agrariërs om met een brede blik naar hun hun toekomstmogelijkheden te kijken.”

Goede afwegingen

“We krijgen te maken met veel verschillende initiatieven, zoals opslagruimte, bed and breakfast, wormenkwekerij en zonnepark. Dit vraagt om maatwerk. Onze eigen organisatie is daarop ingericht, omdat maatwerk in onze ogen dé manier is om op lokaal niveau tot goede afwegingen te komen. Hierbij overlegt ons ambtelijk team van specialisten regelmatig met VABIMPULS. Dat is enorm efficiënt: in korte tijd kunnen we veel cases bespreken met veel specialistische kennis aan tafel.”

Lees het volledige interview met Jan Goijaarts op Brabant.nl/vabimpuls.

Op maat meedenken

Lokale overheden moeten in hun opgaven voor het landelijk gebied vooral gaan zoeken naar ruimte in regelgeving om alternatieven voor ondernemers mogelijk te maken. Dat vindt wethouder Aletta van der Veen van de gemeente Gilze en Rijen.

Verschillende belangen

Van der Veen: “In Gilze en Rijen kennen we de problemen in het agrarisch gebied ook. Maar gelukkig is de omvang ervan wel overzichtelijk. Tegelijkertijd merken we dat er veel belangen spelen in het buitengebied die lang niet altijd met elkaar in overeenstemming zijn. Maar onze rol is afgelopen decennia veranderd. We zijn geen ‘alwetende’. We moeten niet meer voorschrijven maar ruimte creëren om alternatieven voor agrarische ondernemers mogelijk te maken. Als gemeente zetten we vooral in op versterking van de (landschappelijke) kwaliteit.”

Individuele aanpak

Van der Veen juicht de individuele aanpak van VABIMPULS toe. “We zijn het als overheden redelijk eens over de visie voor het buitengebied in Brabant. Toch is het moeilijk om concrete stappen te zetten. Dit komt naar mijn idee omdat we als bestuurders te veel discussiëren over de weg er naartoe. Dit kost erg veel tijd en energie en toch komen we hier niet goed uit. Terwijl we juist de behoefte hebben aan concrete oplossingen.”

Creatieve oplossingen

“Naar mijn idee zouden we lokaal moeten kunnen zoeken naar creatieve ideeën voor deze oplossingen. En die creativiteit is er, bij gemeenten maar zeker ook bij initiatiefnemers. Geef ons vooral de ruimte om deze te benutten. Nu ervaren we het provinciale beleid vaak nog als knellend en dit slaat veel kwalitatieve verbeteringen in het buitengebied vaak dood.”

Lees het volledige interview met Aletta van der Veen op Brabant.nl/vabimpuls.

Brede aanpak

In het buitengebied van Laarbeek neemt de leegstand toe. De gemeente wil het tij keren en doet dat met een Omgevingsvisie die ruimte biedt aan creatieve ideeën voor functieverandering. “VABIMPULS kan eigenaren vervolgens helpen daar invulling aan te geven”, aldus wethouder Tonny Meulensteen.

Deelgebieden met eigen beleid

Binnen de visie speelt ‘De Brede Plattelandsbestemming’ een belangrijke rol. Uitgangspunt daarvan is dat er niet langer sprake is van een generiek ruimtelijk beleid, maar van acht deelgebieden die elk hun eigen beleid hebben. Meulensteen: “Die opsplitsing maakt per deelgebied duidelijk welke functies daar passen. En dat is behoorlijk veel, want de gemeente schroomt niet om hierin de grenzen op te zoeken.

Om het iedereen nog gemakkelijker te maken, ontwikkelde de gemeente een kleurcodesysteem. Rood omvat activiteiten waaraan de gemeente níet meewerkt, oranje betreft activiteiten waarvoor we afwegingen zullen maken en groen verwijst naar activiteiten waaraan we graag meewerken als een plan voldoet aan bepaalde basisvoorwaarden.” De gemeente belooft dat al het regelwerk binnen acht weken wordt opgestart als het gaat om activiteiten waarvoor het verkeerslicht op groen gaat. “Dat is prettig voor iedereen, een nieuw pad in slaan is al spannend genoeg.”

Persoonlijke aanpak

Volgens de wethouder kunnen deskundigen van VABIMPULS met dit verkeerslichtmodel eigenaren goed en snel duidelijk maken welke opties er voor hen in Laarbeek zijn. De gemeente vindt de aanpak van VABIMPULS erg waardevol. Meulensteen: “De persoonlijke aanpak geeft ruimte aan emoties en dat is belangrijk. Want afscheid nemen van je levenswerk is een emotionele gebeurtenis.”

Lees het volledige interview met Tonny Meulensteen op Brabant.nl/vabimpuls.