Vooruitblik

‘Doorgaan op de ingeslagen weg met samenwerken aan een Brabant waar iedereen zich thuis voelt.’

Met de Tour de Brabant achter de rug en een vastgesteld ontwerp van de Omgevingsverordening, koersen we gestaag naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het participatietraject ‘Tour de Brabant’ heeft een overvloed aan input opgeleverd voor de Brabantse Omgevingsverordening. Input die terug te zien is in dit online magazine en die benut is bij het ontwerp van de Omgevingsverordening.

Terinzagelegging

Hoe gaat het nu verder? Nu de ontwerp Omgevingsverordening is vastgesteld door Gedeputeerde Staten, wordt deze ter inzage gelegd voor een periode van zes weken. In die periode kan iedereen een (formele) reactie geven op het vastgestelde ontwerp. De terinzagelegging is gepland in de periode april/mei. Na afloop van de terinzagelegging worden alle reacties zorgvuldig bekeken of die aanleiding geven voor aanpassing van het ontwerp. Hiervoor wordt een zogenaamde ‘Nota van inspraak’ gemaakt.

Het is de bedoeling dat Provinciale Staten in oktober de Omgevingsverordening vaststellen, zodat de verordening op 1 januari 2022, gelijk met de Omgevingswet, in werking kan treden.

Bedankt!

Het participatietraject is afgerond. Iedereen die daaraan heeft bijgedragen: Super bedankt! En laten we vooral doorgaan op de ingeslagen weg met samenwerken aan een Brabant waar iedereen zich thuis voelt. En ook aan een soepele inwerkingtreding van de Omgevingswet!

Deel op social media