Wat is dat, een Omgevingsverordening?

Alle regels over de fysieke leefomgeving

De landelijke Omgevingswet vervangt en bundelt een groot aantal wetten over de leefomgeving. Alle provinciale regelgeving die daarbij hoort komt bij elkaar in de Omgevingsverordening. In 2019 zette de provincie al een eerste stap door alle bestaande regelgeving te bundelen in de Interim Omgevingsverordening (IOV). In deze ontwerp Omgevingsverordening wordt alle regelgeving in lijn gebracht met de nieuwe Omgevingswet.

In de Omgevingsverordening staan regels voor burgers, bedrijven en bestuursorganen van de overheid. Voor burgers en bedrijven zijn vooral de rechtstreeks werkende regels voor activiteiten van belang. Deze regels bevatten voorwaarden om een bepaalde activiteit te verrichten en geven aan of je een vergunning nodig hebt óf dat je eerst een melding moet doen voordat je mag starten met de activiteit. Voor bestuursorganen van de overheid zijn de instructieregels belangrijk. Met deze regels kan de provincie een opdracht geven aan gemeenten of waterschappen. Deze opdracht kan bijvoorbeeld gaan over onderwerpen die een gemeente moet betrekken bij het opstellen van een omgevingsplan of waarmee het waterschap rekening moet houden bij de uitvoering van haar taken.

Proces

De afgelopen periode is gewerkt aan het maken van een ontwerp Omgevingsverordening. Deze is in maart 2021 door Gedeputeerde Staten vastgesteld, na een uitgebreid participatietraject uit de Tour de Brabant. De eerstvolgende stap is nu dat dit ontwerp ter inzage wordt gelegd voor een periode van zes weken. Iedereen kan tijdens die periode een reactie geven op de voorstellen. Dat gebeurt, bij voorkeur, digitaal via de provinciale viewer waarin ook de ontwerp verordening bekeken kan worden. Na afloop van de zes weken worden alle ingekomen reacties zorgvuldig bekeken. Dat kan leiden tot aanpassing van de ontwerp Omgevingsverordening. Maar het ontwerp kan ook om andere redenen gewijzigd worden. Alle voorstellen tot wijziging worden zichtbaar gemaakt voor iedereen bij de vaststelling van de Omgevingsverordening. De Omgevingsverordening wordt, naar verwachting, in oktober 2021 vastgesteld. En treedt gelijktijdig met de Omgevingswet in werking.

Deel op social media