Kwalitatief onderzoek

Via interviews of observaties verkrijg je inzicht in wat er leeft bij een groep. Het achterhalen van motieven van een doelgroep is lastig. Veel gedrag komt onbewust tot stand zonder dat mensen er actief over nadenken omdat het om ingesleten gedrag gaat. De reden die zij opgeven hoeft niet de daadwerkelijke reden te zijn. Kwalitatief onderzoek kun je het beste face-to-face uitvoeren. Hieronder vind je verschillende opties met enkele voorbeelden. Vind je het interessant en wil je hiermee verder, neem dan contact met ons op. Onze gegevens vind je hier.

Focusgroep

Wat

Bij een focusgroep wordt een kleine, zoveel mogelijk representatieve, groep van bewoners en/of andere belanghebbenden op een locatie bij elkaar gebracht. Als groep discussiëren zij gestructureerd over het achterliggende mobiliteitsvraagstuk. Dit onder leiding van een getrainde gespreksleider.

Kenmerkend voor een focusgroep is dat deelnemers kunnen reageren op de andere deelnemers, elkaar triggeren en elkaar op nieuwe ideeën kunnen brengen.

Een focusgroep is bruikbaar voor het achterhalen van verbeterpunten, het evalueren van aanbod of het verkennen van nieuwe mobiliteitsoplossingen.

Diepte-interview

Wat

Diepte-interviews zijn individuele interviews met respondenten. Je wilt een goed beeld te krijgen van de individuele opvattingen van de respondenten. Diepte-interviews hebben mede als doel het ‘waarom’ achter opvattingen en inzichten van de respondent te achterhalen. Je gebruikt een diepte-interview vooral voor gevoelige onderwerpen. Denk aan het niet willen of kunnen gebruiken van een nieuw ingezet vervoersaanbod.

Observatie onderzoek

Wat

Observeren is een methode om feitelijk gedrag te achterhalen en te registreren. Je kiest voor observeren om te achterhalen hoe activiteiten, programma’s of projecten ontvangen worden en als je spontane reacties wilt registreren.

Hoe en voorbeelden

Bij focusgroepen moet er sprake zijn van: - Een duidelijke vraagstelling, - Een onderzoeksopzet: design (bv homogene groep of heterogene groep), meetinstrument, steekproeftrekking, analyseplan - Een (onafhankelijk) advies. Een focusgroep kan gebruikt worden om bijvoorbeeld: - Veel verschillende oplossingen te genereren voor het mobiliteitsprobleem - Te achterhalen of er draagvlak is voor nieuw mobiliteitsaanbod en eventueel hoe dit in te passen is - Het opsporen van verbeterpunten in het huidige aanbod

Hoe en voorbeelden

Een diepte-interview is semi-gestructureerd en bevat dus geen standaard vragenlijst. Je neutraliteit waarborgt dat de respondent zich vrij voelt om de eigen gedachtegang te volgen. Naast het aanzetten van interactie, gebruik je gesprekstechnieken om zo volledig mogelijk informatie te verzamelen.

Door middel van een lijst met gesprekspunten, en in sommige gevallen uitgewerkte vragen, prikkel je de respondenten om vrijuit te praten over bijvoorbeeld de belemmeringen die zij ervaren, de must-haves versus nice-to-haves. De vragen uit de voorbeeldvragen kunnen ter inspiratie dienen.

Hoe en voorbeelden

Observeren kun je: Gestructureerd versus ongestructureerd Participerend versus niet participerend Verhuld versus onverhuld Direct versus indirect De verschillende soorten observaties sluiten elkaar niet uit maar komen in combinaties voor. Voorbeelden Observaties van het ophalen van een deelfiets op een station. - Hoe snel heeft de reiziger de fiets, is de reiziger op zijn gemak op de afhaalplek? Of een observatie van een deelauto’s aan de rand van de stad. - Hoe lang wordt er gezocht naar de toegewezen deelauto? - Hoe lang duurt het voordat de deelauto ontgrendeld kan worden en lijken hier problemen mee?