10 Toekomst.

We kijken terug op een periode waarin goed is samengewerkt in Brabant en waarbij veel kennis en ervaringen met elkaar zijn gedeeld. Het laatste jaar, 2020, was natuurlijk op allerlei manieren een grotere uitdaging door het coronavirus. Maar ook digitaal is de samenwerking zo goed als kan voortgezet. Dit magazine laat dat vanuit diverse invalshoeken zien.

En nu?

Eind 2020 is de Impulsfinanciering Omgevingsveiligheid IOV gestopt. Maar met de start van de Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid 2021-2024 en de invoering van het MOV-beleid zal het externe veiligheidsbeleid weer een nieuwe fase ingaan. Een fase waarin het van groot belang is dat de opgebouwde samenwerking en kennis behouden blijven, dat goede verwerking van externe veiligheidsaspecten in reguliere procedures geborgd is en dat deze aspecten een goede plaats krijgen onder de Omgevingswet. Door het dynamische karakter van het aspect externe veiligheid blijven ook het actief volgen van ontwikkelingen en voortdurende kennisopbouw en –uitwisseling nodig. Voorbeelden van actuele ontwikkelingen zijn veiligheidsaspecten van de energietransitie, verdichtingsopgaven in stedelijke gebieden en de introductie van aandachtsgebieden. Ook een onderwerp als zeer zorgwekkende stoffen is aan het domein van de externe veiligheid toegevoegd. Daarnaast blijft het leveren van bijdragen aan landelijke ontwikkelingen nodig. Zo wordt kennis opgebouwd, kan informatie vanuit de uitvoeringspraktijk worden ingebracht en kan tijdig worden ingespeeld op actuele ontwikkelingen.

Dit laatste IOV jaar (2021) zullen we daarom gezamenlijk aandacht moeten hebben voor de wijze waarop we dit in de toekomst gaan invullen. We vertrouwen erop dat we dit binnen Brabant, net als in de voorbije jaren, weer gezamenlijk oppakken en vorm geven.

We sluiten af met een boodschap van Nico van Mourik, directeur Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. In het filmpje geeft hij aan hoe belangrijk het thema omgevingsveiligheid is voor de samenleving en voor alle betrokken partijen. Het is belangrijk dat de goede samenwerken wordt voortgezet.

Een mooie slotboodschap.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies