08 Overige bijeenkomsten.

Naast de jaarlijkse Brabantse Studiedag Omgevingsveiligheid zijn er veel andere bijeenkomsten georganiseerd in Brabant of hebben we daaraan vanuit Brabant onze bijdrage geleverd. Denk bijvoorbeeld aan ‘Brabant Ontmoet’ tijdens de Dutch DesignWeek in Eindhoven in 2017. Met de aanwezige Brabantse raads- en statenleden, colleges en gemeentesecretarissen, is toen gezocht naar nieuwe oplossingen voor de bestuurlijke afwegingsruimte op het gebied van externe veiligheid en gezondheid.

Regiobijeenkomsten

Van 2015 tot 2020 hebben de 3 Brabantse omgevingsdiensten, in en voor de eigen regio, bijeenkomsten georganiseerd. Ieder pakte dat op haar eigen manier aan. Maar allen met hetzelfde doel: kennis en ervaring met elkaar delen en het regionale netwerk onderhouden.

Zuidoost-Brabant

In Zuidoost- Brabant lijken de regiobijeenkomsten nog het meeste op een ‘mini versie’ van de Brabantse Studiedag Omgevingsveiligheid. De afgelopen jaren werd er in deze regio ieder jaar een middag georganiseerd voor de EV-specialisten, de RO’ers, maar ook bestuurders en raadsleden uit de regio. Jaarlijks zorgde de ODZOB met haar samenwerkingspartners voor een programma met aandacht voor de actualiteit om aanwezigen bij te praten en te laten zien wat er binnen het werkgebied omgevingsveiligheid speelt. Een paar voorbeelden: Een van de regiobijeenkomsten vond op Strijp-S plaats in Eindhoven. Strijp-S ligt vlak naast het spoor, waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Een georganiseerde rondleiding maakte duidelijk hoe dit gebied is ontwikkeld en hoe veiligheid is meegewogen. Een ander jaar heeft de ODZOB een ‘Innovatietour duurzaamheid en omgevingsveiligheid’ georganiseerd op de TU/e Campus in Eindhoven. Daarbij stonden onderwerpen als ‘gasloos’ bouwen en alternatieve brandstoffen centraal. In 2019 was er tijdens de regiobijeenkomst vooral aandacht voor onderwerpen als het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) en de aandachtsgebieden.

Expertsessie Handboek Omgevingsveiligheid RIVM in Zuidoost-Brabant

Eind januari 2018 vond er in Eindhoven een expertsessie plaats over het Handboek Omgevingsveiligheid van het RIVM. Het Handboek beschrijft hoe je in de leefomgeving rekening moet houden met de gevaren van activiteiten, door de productie, opslag en het transport van gevaarlijke stoffen. Het helpt bij het maken van goede afwegingen over en keuzes in het toepassen van veiligheidsmaatregelen en voorzieningen in praktijksituaties voor een veilige situatie.

Medio 2017 was een eerste versie van het Handboek klaar. Om dat Handboek te verbeteren was er meer inzicht in (on)mogelijkheden gewenst, bijvoorbeeld door het handboek toe te passen op een casus: waar loop je tegen aan dat leidt tot verbeteringen van het Handboek. De provincie Noord-Brabant bereidde samen met de ODZOB en de gemeente Eindhoven een casus voor. De casus ging over de ontwikkeling van het centraal stationsgebied in Eindhoven. Het emplacement werd gezien als een BRZO-bedrijf, dus dit was een ideale casus voor het Handboek. Voor deze expertsessies waren 20 mensen uitgenodigd. Naast overheid waren ook het bedrijfsleven en bouw- en ontwikkelmaatschappijen vertegenwoordigd op deze ochtend. Onder leiding van een discussieleider werden de stappen uit het Handboek doorlopen en werd gekeken waar men tegenaan liep. De resultaten van deze dag zijn door het RIVM meegenomen bij de verdere ontwikkeling van het Handboek.

Brabant Noord

In Brabant Noord vonden bijeenkomsten plaats, wisselend bij een gemeente, in het provinciehuis of bij de ODBN. Dat waren vergaderingen waarbij ook regelmatig een gastspreker werd uitgenodigd, bijvoorbeeld van de veiligheidsregio of de provincie, die de aanwezigen bijpraatte over een inhoudelijk onderwerp.

Midden- en West-Brabant

In Midden- en West-Brabant hebben de afgelopen jaren ook diverse bijeenkomsten plaatsgevonden. Zo heeft het RIVM tijdens een bijeenkomst in Tilburg aan de betrokkenen een toelichting met daarbij een werksessie gegeven over het Handboek omgevingsveiligheid en de bijbehorende maatregelencatalogus <link naar ander hfst>.

Een ander voorbeeld: de 3 Brabantse omgevingsdiensten organiseren sinds 2019 jaarlijks gezamenlijk de ‘OD on Tour week’. De OMWB, ODZOB en de ODBN stellen in deze week hun deuren open. Stakeholders kunnen met een collega van de omgevingsdienst meelopen. Deze week is speciaal voor bestuurders, raadsleden, statenleden, commissieleden, griffies en medewerkers binnen gemeenten, de provincie en andere samenwerkingspartners. In Midden- en West-Brabant werd een excursie georganiseerd in het buizenstelstel onder de grond bij Klundert (Buisleidingenstraat). Zie foto links.