06 Bijdrage aan landelijke projecten.

Naast de diverse projecten die in Brabant zijn uitgevoerd, heeft Brabant regelmatig een bijdrage geleverd aan landelijke projecten en andere initiatieven.

Een voorbeeld daarvan is de Pilot Risicogebied Moerdijk. Deze pilot is in 2018 uitgevoerd met als doel om te onderzoeken welke kansen het instrumentarium van een risicogebied EV (opvolger van de veiligheidscontour onder het huidige stelsel) onder de Omgevingswet biedt voor een industrieel cluster en haar omgeving. De pilot maakte deel uit van het landelijke project ‘Het chemisch cluster en de grote maatschappelijke opgaven (ministerie I&W 2018). Daarnaast zijn er voor de veranderende rol van de EV’er en de RO’er onder de Omgevingswet diverse sessies voor Modernisering Omgevingsveiligheid (MOV) georganiseerd, waaraan structureel vanuit Brabant deelgenomen is. Nog een ander voorbeeld is de Brabantse bijdrage aan Ontwerp Veilige Omgeving (OVO) in de vorm van een Regioteam met deelnemers vanuit de OMWB, de VRMWB en een aantal gemeenten. De verschillende regioteams kregen de uitdaging om ruimtelijk ontwerpers te bereiken zoals stedenbouwkundigen, architecten en planologen. Met als doel dat deze partijen elkaar leerden kennen en elkaar bij ruimtelijke ontwikkelingen al in een vroeg stadium opzochten. Het project liet zien hoe veiligheidsexperts en ruimtelijk ontwerpers samen tot veilige en mooie oplossingen kunnen komen. Naast deze genoemde voorbeelden is er de afgelopen jaren hard gewerkt aan het beheer en de kwaliteitsverbetering van het Risicoregister Gevaarlijke Stoffen (RRGS) en de overgang van het RRGS naar het landelijke register voor externe veiligheidsrisico’s (REV). En tot slot aandacht voor de Brabantse bijdrage aan de ontwikkeling van de Signaleringskaart EV. Meer daarover lees je hier beneden.

Beheer en kwaliteitsverbetering RRGS

Het beheer van de gegevens in het Risicoregister Gevaarlijke stoffen (RRGS) wordt voor de provincie Noord-Brabant en het merendeel van de Brabantse gemeenten uitgevoerd door de Brabantse omgevingsdiensten. Per omgevingsdienst is een zogenaamd RRGS-team actief. Dit is een groep specialisten die voor een vakkundige invoer van gegevens van risicovolle inrichtingen zorgt. Het team heeft regulier overleg waarin ze afspraken maken over uit te voeren werkzaamheden en het hanteren van een uniforme werkwijze in Brabant. Daarnaast wordt de kwaliteit van de invoergegevens gegarandeerd door afspraken, afstemming en deelname aan de landelijke Kennistafel RRGS (gestart in 2015). Jaarlijks worden diverse acties uitgevoerd om de kwaliteit van invoer te verbeteren.

Dit allemaal met als doel de informatie in het register zo actueel, betrouwbaar en uniform mogelijk op te nemen. Zodat bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet de overgang naar het Register voor externe veiligheidsrisico’s (REV) zo soepel mogelijk verloopt.

Van RRGS naar REV

In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) is vastgelegd dat er een landelijk Register voor externe veiligheidsrisico’s (REV) moet komen, dat door de minister van I&W wordt beheerd en dat voor een ieder toegankelijk moet zijn. Het is de basis voor alle data rond externe veiligheid. Dit nieuwe register gaat het huidige register risicosituaties gevaarlijke stoffen (RRGS) vervangen en is wezenlijk anders. Dit zorgt voor de nodige veranderingen en problemen, waardoor het nog veel werk is om de gegevens over te kunnen zetten. Zo moeten er als gevolg van aanpassingen in de regelgeving onder de Omgevingswet aanvullende inventarisaties en registraties worden uitgevoerd. De Omgevingsdiensten zijn daar inmiddels druk mee bezig, in afstemming met het ministerie van I&W. Daarnaast zijn de Omgevingsdiensten al aardig op dreef met het in beeld brengen van de aandachtsgebieden, hetgeen deels bekostigd wordt vanuit deelprogramma 5 van het IOV-programma.

Ontwikkeling Signaleringskaart EV

Vanuit deelprogramma 3 is in 2016 gestart met de ontwikkeling van de landelijke Signaleringskaart EV. Deze signaleringskaart is ontwikkeld naar behoefte van gemeenten om meerdere kaartlagen, zoals bijvoorbeeld de bestemmingsplankaart, over elkaar te kunnen leggen. Zo kan een gemeente de risicobronnen en de zones die voor die gemeente van belang zijn, in relatie tot de omgeving bekijken. In de signaleringskaart wordt data van verschillende bronnen (waaronder bijvoorbeeld de Risicokaart en ruimtelijkeplannen.nl) gebundeld en op een gebruiksvriendelijke manier ontsloten. Met de signaleringskaart kunnen EV-specialisten van omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s quick scans en analyses uitvoeren op basis van beschikbare, bestendige en bruikbare datasets. Vanuit Brabant leverden we ook een bijdrage aan de (totstandkoming van) deze signaleringskaart. Een aantal EV-adviseurs van de Brabantse omgevingsdiensten namen deel in het projectteam. Zie voor meer informatie over de Signaleringskaart EV: Signaleringskaart EV - Relevant - Netwerk Externe Veiligheid

"Informatie moet zo actueel, betrouwbaar en uniform mogelijk zijn"