02 Samenwerking.

Op het vlak van externe veiligheid kent de provincie Noord-Brabant sinds jaren een goede samenwerkingsstructuur. Brabant heeft een sterk netwerk van externe veiligheidsexperts bij gemeenten, provincie, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s. We werken veel samen en weten elkaar te vinden. Hierin speelt het ambtelijk Kernteam Brabant Veiliger een sleutelrol. Daarnaast bestaat het afstemmingsoverleg IOV, waaraan vertegenwoordigers van de 3 Brabantse omgevingsdiensten en de projectleider IOV van de provincie deelnemen. In dit overleg bespreken zij de voortgang per regio, de regionale activiteiten en stemmen ze de de provinciebrede projecten af. Vanuit de regionale kernteams vindt vervolgens afstemming plaats met gemeenten.

Kernteam Brabant Veiliger

De 3 Brabantse regio’s en de provincie Noord-Brabant bundelen hun krachten in het Kernteam Brabant Veiliger. De provincie Noord-Brabant organiseert en faciliteert dit en is voorzitter van dit kernteam. Het kernteam bestaat uit een afvaardiging van veiligheidspartners uit Brabant: gemeenten, de veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en de provincie Noord-Brabant. Tijdens de kernteamoverleggen delen de aanwezigen kennis over actuele ontwikkelingen met elkaar en bereiden samen bestuurlijke besluitvorming voor.

Onderwerpen die de afgelopen jaren op de agenda hebben gestaan zijn bijvoorbeeld: aandachtsgebieden, Omgevingsvisies, Omgevingsplannen, kwaliteit EV-data, risicocommunicatie, transport van gevaarlijke stoffen, samenwerking, Tool EV in ruimtelijke onderbouwing, risicorelevante bedrijven, zeer zorgwekkende stoffen en de energietransitie.


Regionale kernteam

De regionale kernteams omgevingsveiligheid zijn vergelijkbaar met het kernteam Brabant Veiliger, alleen richten deze teams zich op de eigen regio. De Brabantse omgevingsdiensten hebben ieder hun eigen kernteam. Aan het woord: Ignace Cichy, (oud-)voorzitter van het regionale kernteam in Zuidoost-Brabant en Sandra Kleinheerenbrink, vast lid van het regionale kernteam. Ignace was werkzaam als technisch adviseur EV bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) (inmiddels is hij gepensioneerd), Sandra Kleinheerenbrink is werkzaam als adviseur omgevingsveiligheid bij de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO).

Start regionaal overleg

Ignace: “Het regionale kernteam gaat al heel wat jaren terug, ver voor IOV. Het is gestart als een ‘Eindhovense’ samenwerking tussen de gemeente Eindhoven, de Veiligheidsregio en de (toen nog) SRE Milieudienst. Met als doel externe veiligheid meer in projecten te brengen. Later is dit overleg verbreed naar de regio. De provincie was vanaf dat moment ook vaste deelnemer.”

Regionaal programma

De provincie stelde ieder jaar samen met de Brabantse omgevingsdiensten een Brabantbreed IOV-programma op. Aan de hand daarvan maakten de 3 Brabantse omgevingsdiensten ieder hun eigen regionale uitvoeringsprogramma. In Zuidoost-Brabant ging dat nog een stap verder. Daar maakten de ODZOB en de VRBZO vanaf de start van IOV ieder jaar een gezamenlijk uitvoeringsprogramma, op verzoek van de regiogemeenten. Ignace: “Onze gemeenten spraken de wens uit om zoveel mogelijk samen en in onderlinge samenhang te doen. Dan is een gezamenlijk uitvoeringsprogramma een logische keuze.” Sandra: “Zowel de ODZOB als wij als veiligheidsregio wilden de goede samenwerking in onze regio nog meer borgen en processen nog meer op elkaar afstemmen. Aan de hand van zo’n regionaal programma, maar ook door de overleggen van het regionale kernteam werk je daar voortdurend aan.”

Op de agenda

Ignace: “We hebben meestal een volle agenda. Naast de voortgang van het uitvoeringsprogramma bespreken we nieuwe ontwikkelingen, nieuwe of veranderde wetgeving en er worden regelmatig casussen ingebracht. Ook wordt een terugkoppeling van de overleggen van het Kernteam Brabant Veiliger met de aanwezigen gedeeld. En we bereiden natuurlijk samen het programma voor onze jaarlijkse regiobijeenkomst voor.“

Meerwaarde regionaal kernteam

Het regionale kernteam had al die jaren, en nu nog steeds, voor beiden een grote meerwaarde. Sandra: “Het zorgt voor verbinding met elkaar. Het is een fijne samenwerking waarin we veel met elkaar delen. En gemeenten weten zo ook wat er bij elkaar speelt. Inhoudelijk heeft dit overleg denk ik een grote meerwaarde voor alle betrokkenen.” Ignace vult aan: “Soms lopen er bepaalde casussen of speelt er iets in een gemeente of de regio, dat je zelf niet opgelost krijgt en dat je landelijk wilt aankaarten. Denk bijvoorbeeld aan Brabant Spoor. We bespreken in het regionale kernteam dan hoe we daar, als regio, landelijk aandacht voor kunnen vragen. Samen leg je dan toch wat meer gewicht in de schaal.”

Ook na de IOV-periode heeft het regionale kernteam de intentie om door te gaan. De afgelopen jaren hebben voldoende uitgewezen dat deze overleggen een gerichte bijdrage leveren aan een goede afstemming en samenwerking tussen het Rijk, provincie, lokale overheden en andere uitvoeringspartners.


Expertisenetwerk

In 2015 is het (Brabants) expertisenetwerk opgericht. Alle externe veiligheidsadviseurs van de 3 Brabantse Omgevingsdiensten en een afgevaardigde van de provincie Noord-Brabant maken hier deel van uit. Dit netwerk komt een aantal keer per jaar bij elkaar. Aan het woord: Rudy Bos, werkzaam als senior specialist omgevingsveiligheid bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) en Maarten Leijssen, adviseur omgevingsveiligheid bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN).

Rudy Bos, OMWB

Rudy vertelt waarom het netwerk is opgericht: “Het is belangrijk dat we als 3 omgevingsdiensten in Brabant op dezelfde manier met EV-gerelateerde onderwerpen omgaan, zodat er qua beoordeling geen verschillen zijn of een bedrijf zich nu in Asten, Uden of in Moerdijk vestigt. Daarom hebben we periodiek overleg. Niet alleen om kennis te delen, maar ook om knelpunten uit de praktijk te behandelen. Daarnaast heeft het overleg ook als doel om elkaar goed op de hoogte te houden van nuttige info uit bijvoorbeeld werkgroepen of kennissessies waarin verschillende medewerkers van de omgevingsdiensten deelnemen.” Tijdens de bijeenkomsten van het expertisenetwerk worden veelal onderwerpen uit de actualiteit besproken. Maarten noemt een aantal voorbeelden: “De Omgevingswet is de afgelopen jaren natuurlijk een populair thema, maar ook onderwerpen die te maken hebben met de energietransitie komen regelmatig aan bod. In 2019 hebben we bijvoorbeeld de opslag van de Lithium-ion batterij en de daarbij behorende PGS-richtlijn besproken. Door de energietransitie komt dit steeds meer voor. Deze PGS-richtlijn was toentertijd nog in de ontwikkelfase en officieel dus nog niet bruikbaar. Een aantal maanden later moest ik advies geven over een vergunning, waarbij een bedrijf Lithium-ion batterijen wilde opslaan. Door wat ik had meegenomen uit de expertsessie wist ik al beter waar ik rekening mee moest houden. Een mooi voorbeeld van het nut van het expertisenetwerk.” Het is volgens beiden noodzakelijk om samen te werken, ook om te blijven voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria. Ook daar draagt het expertisenetwerk zijn steentje aan bij. Rudy en Maarten concluderen beiden dat ook na de afronding van IOV 2015-2020, het expertisenetwerk bij elkaar moet blijven komen om kennis op te doen en met elkaar te delen en om het sterke netwerk dat is opgebouwd te onderhouden.

Maarten Leijssen, ODBN
“Ook na de afronding van IOV 2015-2020 blijft het expertisenetwerk belangrijk.”