01 Achtergrond IOV programma.

Het programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) is een interbestuurlijk programma op het gebied van externe veiligheid, anticiperend op de Omgevingswet. Het programma biedt ondersteuning aan omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, gemeenten en provincies op het gebied van omgevingsveiligheid.

Op landelijk niveau is in 2014 overeengekomen dat het omgevingsbeleid moest worden gemoderniseerd. De plaats die omgevingsveiligheid hier inneemt veranderde daardoor ook. Om deze ontwikkeling te ondersteunen zijn in de periode 2015 -2018 middelen ter beschikking gesteld via het programma “Impuls Omgevingsveiligheid” (IOV). Deze periode is voor 2019 en 2020 verlengd. Landelijk waren 4 speerpunten benoemd:

  1. BRZO
  2. PGS
  3. Kennisinfrastructuur
  4. Ondersteuning bevoegd gezag.

Voor 2019 is ‘Modernisering Omgevingsveiligheid’ daar als vijfde speerpunt aan toegevoegd en voor 2020 ook nog een zesde: ‘Ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten’. Deze speerpunten dragen allemaal bij aan het waarborgen van de kwaliteit van de uitvoering van externe veiligheidstaken door gemeenten en provincies (bevoegd gezag) en de vorming van robuuste veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten. De deelprogramma’s 1, 2, 5 en 6 worden op landelijk niveau uitgevoerd.

Deelprogramma 3 wordt op landelijk en op regionaal niveau uitgevoerd. Deelprogramma 4 wordt op regionaal niveau door Veiligheidsregio en Omgevingsdienst uitgevoerd. Deze diensten bieden gemeenten en provincies op deze manier op adequate wijze ondersteuning bij de uitvoering van hun taken met betrekking tot externe veiligheidsaspecten.

Dit magazine richt zich op de deelprogramma’s 3 en 4. Dit zijn de programma’s waar de provincie Noord-Brabant en de 3 Brabantse Omgevingsdiensten financiering voor hebben gekregen. Ieder half jaar werd voor deze financiering verantwoording afgelegd aan het Rijk.

Doelen

Wat houden de IOV-deelprogramma’s 3 en 4 in?

Deelprogramma 3: Kennisinfrastructuur en expertisenetwerk

Deelprogramma 3 richt zich op het opbouwen en verankeren van de kennis en expertise op het gebied van omgevingsveiligheid en op versterking van de samenwerking

Deelprogramma 4: Lokaal EV-beleid

Deelprogramma 4 richt zich op de adequate uitvoering van VTH-taken en RO-adviestaken door omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s, voor gemeenten en provincie. Hoe hebben we in Brabant de afgelopen jaren invulling gegeven aan deze twee deelprogramma’s? Dat lees je in dit magazine.

Hoe kijkt burgemeester Klijs van de gemeente Moerdijk terug op de afgelopen IOV-periode? Bekijk de videoboodschap.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

“kernwoorden: kennisinfrastructuur, kennis delen, netwerk en samenwerken”