Middagprogramma

Lunchpauze

Na het plenaire ochtendprogramma was er ruim voldoende tijd om te lunchen en met elkaar bij te praten.

Achter de schermen is de organisatie druk bezig met de laatste zaken voor het middagprogramma.

Excursie 1: Omgevingsveiligheid en energietransitie in Moerdijk

Twee bussen vertrokken om 13.30 uur richting Moerdijk. Onderweg werd in de ene bus door Jeroen van Venrooij, stafadviseur veiligheid bij de gemeente Moerdijk, meer verteld over het haven- en industriegebied Moerdijk. In de andere bus werd het verhaal gehouden door Gert Slager, programmamanager bij Havenbedrijf Moerdijk. De bussen reden via de Rijksweg A16 richting Moerdijk, waar een en ander werd verteld over de windmolens die langs deze weg staan. Beide bussen gingen vervolgens richting Shell en Air Liquide. De ene bus reed als eerste naar Shell Moerdijk. Shell gaf een toelichting op de stappen die zij al zetten en ook nog gaan zetten op de verduurzaming van hun fabrieken en het circulair maken van de chemie. De andere bus reed als eerste naar de in aanbouw zijnde ASU (zuurstoffabriek) van Air Liquide. Daar kregen de aanwezigen uitleg over de werking van de fabriek en op welke energiezuinige wijze deze fabriek gaat draaien. Na deze 2 bezoeken volgde een rondrit over het industrie- en havengebied en werd verteld over de externe veiligheidsrisico’s in dit gebied. Daarna weer terug met de bus naar Breda voor de borrel.

Air Liquide

Korte presentatie over de ASU (zuurstoffabriek) die Air Liquide aan het bouwen is.

Bezoek Shell Moerdijk & rondrit

Shell gaf een toelichting op haar ambitie: in 2050 een volledig CO2-neutraal energiebedrijf te zijn. Daar zijn de nodige stappen voor nodig.

Excursie 2: Wandeling ontwikkelingen spoorzone Breda

Harry Killaars van de Brandweer Midden- en West-Brabant en John Bakker van de gemeente Breda namen aanwezigen in een presentatie mee in de (historische) externe veiligheidssituatie van de spoorzone van Breda.

Tijdens de presentatie werd ook aandacht besteed aan de theorie over externe veiligheid, het ontstaan van de Wet Basisnet en hoe beiden in de ontwikkeling van de spoorzone Breda zijn verwerkt.

Na de presentatie met de fiets richting de spoorzone van Breda om daar een aantal voorbeelden in de praktijk te zien.

Excursie 3: Ontwikkelingen spoorzone Tilburg

De spoorzone in Tilburg is volop in ontwikkeling. De afgelopen jaren is er veel veranderd, en ook de komende jaren staat er nog het nodige te gebeuren. Een gebied waar een mix van wonen, weken en leisure een plek krijgt. Maar ook een gebied waar jaarlijks meer dan 20.000 goederen-treinen passeren, in 2019 was een deel van die treinen beladen met meer dan 11.000 ketelwagons met brandbaar gas. De Spoorzone in Tilburg kent één van de hoogste groepsrisicowaarden in Nederland. Verdichting met meer dan 2.000 woningen in zo’n gebied is dus een bijzondere uitdaging…

De aanwezigen vertrokken richting de spoorzone in Tilburg en startten met een presentatie in de LocHal. De LocHal is een voormalige werkplaats in de Spoorzone die is omgebouwd tot openbare Bibliotheek. Hans Iserief, beleidsadviseur externe veiligheid en Joep Frenken, programmamanager vastgoedontwikkelingen, beiden van de gemeente Tilburg, begonnen hun verhaal hier.

Ze vertelden over hoe deze spoorzone is ontwikkeld en welke (ruimtelijke en veiligheids-) afwegingen daarbij zijn gemaakt en nog voor de nodige uitdagingen zorgen. Het verhaal ging verder tijdens een wandeling door het gebied.

Projectencarrousel: Omgevingsveiligheid in de Omgevingswet

13.30 uur Plan van aanpak Brabantse Veiligheidscultuur Gudo Stekhuizen, Hilde de Wit, provincie Noord-Brabant 14.00 uur Handreiking ‘best practices afweging groepsrisico en maatregelen binnen aandachtsgebieden’ Nanny van Rooij, provincie Noord-Brabant 14.10 uur Best practice 1: Afwegingskader Omgevingsveiligheid District-E gemeente Eindhoven Huib van der Kruijssen, Luuk Stortelder, ODZOB 14.25 uur Best practice 2: Omgevingsveiligheid in omgevingsplan gemeente Tilburg Tom Verputten, gemeente Tilburg 14.40 uur Pauze 15.00 uur Projectmatige aanpak (R)EV; van RRGS naar REV Vincent Aalbers, VNG 16.00 uur Einde carrousel

Plan van aanpak Brabantse Veiligheidscultuur

Er is de afgelopen jaren in Brabant al veel gedaan aan de veiligheidscultuur van BRZO-bedrijven en overige risicorelevante bedrijven. Is het mogelijk om nóg een extra impuls te geven aan die veiligheidscultuur en hoe dan? Hilde de Wit en Gudo Stekhuizen vertelden over de aanpak vanuit de provincie NB.

Handreiking 'best pratices afweging groepsrisico en maatregelen binnen aandachtsgebieden'

Nanny van Rooij vertelde over het project dat op korte termijn vanuit de provincie Noord-Brabant wordt opgestart. Het project omvat een inventarisatie van lopende initiatieven en praktijkvoorbeelden over de afweging van het groepsrisico en maatregelen binnen aandachtsgebieden. Hiervan worden toegankelijke samenvattingen gemaakt die worden gebundeld in een overzichtelijke Handreiking. De Handreiking zal samen met onze collega’s van de Brabantse Omgevingsdiensten worden ontwikkeld. Planning is om de handreiking vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet gereed te hebben. Er zijn al een aantal initiatieven uit Brabant bekend bij ons en 2 daarvan werden gepresenteerd.

Best practice 1: Afwegingskader Omgevingsveiligheid District-E gemeente Eindhoven

Huib van der Kruijssen heeft tijdens zijn afstudeerstage bij de ODZOB een afwegingskader ontwikkeld om tot voldoende bescherming binnen aandachtsgebieden te komen. Luuk Stortelder, milieuadviseur bij de ODZOB, startte met een uitleg over de ontwikkeling van het traject District-E in Eindhoven; de realisatie van 3 hoge woontorens op het Stationsplein. Huib gaf vervolgens uitleg over hoe zij het afwegingskader in de vorm van een stappenplan hebben toegepast op het bestemmingsplan District-E en tot welke maatregelen dit geleid heeft.

YouTube filmpje dat de veranderingen op het Stationsplein in Eindhoven illustreert.

Best practice 2: Omgevingsveiligheid in omgevingsplan gemeente Tilburg

Tom Verputten, adviseur Milieu bij de gemeente Tilburg, gaf een toelichting op het toekomstige omgevingsplan van de gemeente Tilburg en hoe omgevingsveiligheid daarin is mee-gewogen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in verschillende gebiedstypen. Een combinatie van planregels en beleidsregels draagt zorg voor een verantwoord beschermingsniveau binnen de verschillende gebiedstypen. Binnen de ‘blauwe banaan’ (zone rondom het spoor) zijn grenzen gesteld aan de waarde van het groepsrisico.

Vincent Aalbers, werkzaam bij het Team Omgevingswet van de VNG, gaf een toelichting op wat er allemaal speelt rondom de informatievoorziening op het gebied van EV. Wat moet er allemaal worden geregeld bij de overgang van het RRGS naar het REV en waar lopen we vanuit de verschillende werkvelden tegen aan? Een boeiend verhaal dat leidde tot veel interactie met de deelnemers in de zaal.