Terugblik op de slotconferentie Veerkrachtig Bestuur

Fokke & Sukke wierpen een frisse blik op bestuurlijk Brabant

8 jaar Veerkrachtig Bestuur in Brabant


Op 13 februari 2019 is de slotconferentie van het programma VKB bijgewoond door ruim 200 deelnemers, waaronder burgemeesters, gemeentesecretarissen, raadsleden, griffiers, statenleden en andere betrokkenen bij Veerkrachtig Bestuur in Brabant.


Acht jaar geleden zijn de Vereniging Brabantse Gemeenten en de Provincie Noord-Brabant het programma Veerkrachtig Bestuur gestart. Brabant wil bij de top van de kennis- en innovatieregio’s horen en die ambitie vraagt een slagvaardige en veerkrachtige overheid.


Voor het programma zijn diverse initiatieven ontplooid, waaronder drie themaonderzoeken, die actuele opgaven hebben geagendeerd die zowel de provincie als de gemeenten aangaan. Ook zijn onderzoeken uitgevoerd, zoals over het Daily Urban System in Brabant (Tordoir) en voorbeelden van (innovatieve) samenwerkingsvormen in het buitenland.


De meest opvallende producten zijn de toekomstvisies die gemeenten gemaakt hebben, waarin de inhoudelijke opgaven in beeld zijn gebracht en manieren van samenwerking zijn verkend. Het heeft gemeenten geprikkeld om in de spiegel te kijken en het gesprek met burgers en partners aan te gaan.


De aandacht voor veerkrachtig bestuur is gegroeid. Het programma stopt, maar het denken en het gesprek over het openbaar bestuur in Brabant gaat door. In de slotconferentie is daar een goede start mee gemaakt.

3e Thema-onderzoek: Sociale tweedeling

Het bewustzijn over het onderwerp sociale tweedeling kan sterker. Aan de hand van meerdere inspirerende voorbeelden die in het magazine zijn opgenomen zie je hoe lokale overheden op nieuwe manieren contact leggen met bewoners, hoe ze specifiek de achterstand aanpakken én hoe lokale bestuurders leiderschap tonen in discussies in de samenleving.

Kijk voor meer informatie op www.veerkrachtigbestuur.brabant.nl

Evaluatieonderzoek


Het evaluatieonderzoek van GovernEUR laat zien dat gemeenten tevreden zijn over hun eigen bestuurskracht en de rol in het programma Veerkrachtig Bestuur in Brabant. Gemeenten hadden van de provincie een meer samenwerkende houding verwacht. Ook hebben gemeenten veel nadruk ervaren op structuuraanpassingen, zoals herindeling.


Het op de agenda zetten en houden van het thema bestuurskracht door het programma VKB, en de aanmoediging om gemeentelijke toekomstvisies op te stellen, wordt positief beoordeeld.


Het evaluatieonderzoek is eind maart 2019 beschikbaar op www.brabant.nl/veerkrachtig-bestuur

Jitske van Popering-Verkerk
(GovernEUR)

Bestuurskrachtelijke doorstart


"Bestuurskrachtelijke doorstart’ en agendering, zo zou Brabant de komende jaren integraal verder kunnen bouwen aan een versterking van de Europese kennis en innovatie topregio die het wil zijn.


Afgaande op de grote opkomst tijdens de slotconferentie leeft het besef in Brabant om die uitdaging gezamenlijk als één overheid met de andere O’s op te pakken", aldus Reinier ter Kuile van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties.

Focus op inhoudelijke opgaven en werk samen!


De opbrengst van de conferentie bevestigt het beeld van de evaluatie. Het programma heeft:

• Beweging gecreëerd en het onderwerp bestuurskracht op de agenda gezet.

• Het denken vanuit opgaven bevorderd.

• De zelfreflectie van gemeenten op hun toekomst bevorderd.

• De samenwerking tussen overheden en triple helix partners versterkt.

Als belangrijkste thema’s en vraagstukken voor de komende jaren zijn genoemd: de energietransitie, klimaatadaptatie, woningbouw en mobiliteit. Ook onderwerpen als de synergie tussen ‘stad en ommeland’ en huisvesting arbeidsmigranten worden belangrijk gevonden. De oproep is om aan de voorkant helder naar elkaar te zijn over verwachtingen. Dat is een goede basis voor een effectieve samenwerking op basis van wederkerigheid. Maatwerk is daarbij belangrijk!

De provincie heeft veel kennis en kunde in huis en gemeenten willen daar graag als partner gebruik van maken. Gemeenten zien voor de provincie ook een rol voor de lobby in Den Haag en Brussel.

Quote: “Ik zie de provincie als een natuurlijke partner die mensen heeft met veel kennis en kunde. Laten we gezamenlijk capaciteit inzetten en samenwerken bij het realiseren van opgaven. Laten we als één overheid samenwerken.”