Transformatieopgave Waalwijk

"De gemeente streeft naar het toevoegen van sfeer en zichtbaar maken van het DNA van Waalwijk"

De ambities van Waalwijk met betrekking tot de Gedempte Haven - Centrum Plus bevorderen een aantrekkelijk woon-, leef- en vestigingsklimaat in de gemeente. Niet in het minst omdat dit gebied, waar ontmoeten, winkelen, wonen, cultuur en broedplaatsen centraal zouden komen staan, de aantrekkelijkheid van de hele gemeente kan verhogen. Bovendien biedt transformatie de kans om historisch waardevolle elementen te behouden en beter tot hun recht te laten komen. Daarnaast wordt er ook ingezet op energieneutraal bouwen en op een uitnodigende openbare ruimte.

Net als bij andere gemeenten van gemiddelde grootte staat de aantrekkingskracht van het Waalwijkse centrum onder druk. De gemeente Waalwijk streeft naar een compacter centrum waar diverse publieksaantrekkende functies aanwezig zijn en evenementen worden georganiseerd, gericht op bezoekers uit de gemeente Waalwijk en uit de regio. De zuidkant van het centrum tot en met de Gedempte Haven worden daarom in een samenhangende gebiedsontwikkeling opgepakt.

De gemeente streeft naar het toevoegen van sfeer en zichtbaar maken van het DNA van Waalwijk (o.a. schoenindustrie, schoen- en lederhandel). De verplaatsing van het Schoenmuseum naar het oude raadhuis kan een rol vervullen bij het versterken van dit DNA. Hetzelfde geldt voor het opnieuw zichtbaar en beleefbaar maken van de oude haven en de dammen en mijnen. Waalwijk wil daarbij het centrum van Steen (Centrum) en het centrum van Water (Gedempte Haven) met elkaar in verbinding te brengen.

Daarbij is het van belang dat de Gedempte Haven en het tussengebied zich complementair ontwikkelen. Er is geen behoefte aan grootschalige publiekstrekkende functies. Wel biedt de Gedempte Haven veel mogelijkheden om Waalwijk aantrekkelijk te maken voor jongeren en om aantrekkelijke woonmilieus te creƫren, die aanvullend zijn op het bestaande aanbod. De gemeente en provincie verkennen hun samenwerking voor deze transformatieopgave.