Staat van Brabant - Handreiking voor gesprek

De Staat van Brabant brengt de stand van zaken rond vijf opgaven breed in beeld. Om deze monitor in- en overzichtelijk te houden, maken we gebruik van een beperkt aantal indicatoren die we zo veel mogelijk uitzetten in de tijd. De indicatoren uit de Regionale Monitor Brede Welvaart 2020 van het CBS zijn overgenomen in de Staat van Brabant. Daarnaast bevat deze monitor nog een flink aantal aanvullende indicatoren. Het blijft echter een monitor op hoofdlijnen - in de wetenschap dat er per opgave en thema meer cijfers beschikbaar zijn. Het gaat vooral om het schetsen van een beeld, een richting. Doel van de Staat van Brabant is het gesprek te faciliteren binnen en tussen overheden en met partners, bedrijfsleven en de samenleving. Wie wil welke rol nemen in de opgaven in de verschillende gebieden in Brabant.

Een gesprek niet (alleen) over de cijfers, maar vooral naar aanleiding van de cijfers in grote lijnen. De meer thematische monitors, zoals de Klimaatmonitor, Brabant InZicht etc. sluiten aan op de Staat van Brabant, maar bevatten meer en gedetailleerdere cijfers, en zijn daarmee van belang bij de invulling en monitoring van beleid en uitvoering.

Groeimodel

In volgende jaren scherpen we de Staat van Brabant verder aan, vervangen we zo nodig cijfers omdat er betere voor handen zijn. Of als cijfers uit een specifieke bron niet meer beschikbaar komen. Bovendien zullen – zo ver mogelijk – gegevens op het niveau van gemeenten en de vier Brabantse bestuurlijke regio’s worden toegevoegd. Eveneens ter facilitering van het gesprek met overheden, partners, bedrijfsleven en samenleving in de regio’s.

Colofon

De Staat van Brabant is een uitgave van de provincie Noord-Brabant en beschrijft en verbeeldt de toestand van Noord-Brabant op hoofdlijnen met behulp van cijfers. Door jaarlijks de Staat van Brabant te actualiseren, wordt het op strategisch niveau mogelijk om een meerjarig beeld te schetsen van de ontwikkelingen binnen de provincie. Redactie Maureen van Beers - Slabbers Natasja Wijnen Eddie Besselsen Tekst Maureen van Beers – Slabbers Natasja Wijnen In afstemming met de programma’s provincie Noord-Brabant Met dank aan: Het PON & Telos, CINOP en alle betrokken provinciale medewerkers van het CIO-office en de programma’s ‘Wonen, Werken & Leefomgeving’, ‘Landbouw & Voedsel’, ‘Multimodale Mobiliteit’, ‘Slimme en Groene Mobiliteit’, ‘Economie, Kennis & Talentontwikkeling’, ‘Milieu & Energie’, ‘Water & Bodem’, ‘Natuur’, ‘Stikstof’, ‘Cultuur, Sport en Erfgoed’, ‘Kwaliteit Openbaar Bestuur’, ‘Bedrijfsvoering, Beleid & Advisering’, ‘Dienstverlening ICT’ en ‘Ondersteuning Bestuur & Management’. Foto’s Marc Bolsius

Vormgeving TACCT © 2021 Contact Provincie Noord-Brabant Brabantlaan 1 5216 TV ‘s-Hertogenbosch Postbus 90151 5200 MC ‘s-Hertogenbosch