Water &

Bodem

Voor welke opgave staat jouw programma?

De visie op ons water- en bodemsysteem is in transitie. Gezien de urgentie en de grootte van de opgaven in Brabant is een trendbreuk nodig: een nieuwe manier van denken waarbij de draagkracht van het water- en bodemsysteem leidend is. Water wordt een kostbaar goed, waar het water- en bodemsysteem op aangepast zal moeten worden. Dit vraagt om een integrale aanpak waarbij we vanuit de beleidsopgaven schoon water, voldoende water, veilig water, vitale bodem en klimaatadaptatie gezamenlijk toewerken naar een klimaatbestendig en veerkrachtig water- en bodemsysteem dat bestand is tegen extremen.

Tobias Renner


PROGRAMMA MANAGER

Belangrijk resultaat over 2020

Ik vind het eigenlijk ongelooflijk dat er zo veel bereikt is. Ondanks de onvoorziene en onwerkelijke omstandigheden van 2020, zoals het samen overeind blijven tijdens Corona, de politiek-bestuurlijke wendingen, het afscheid moeten nemen van dierbare collega’s, de beperkingen van het digitale werken… Er zijn, samen met onze partners, te veel resultaten behaald om allemaal te kunnen noemen. Dan toch een aantal voorbeelden: we maakten een visie Klimaatadaptatie om Brabant klimaatproof te maken, we lanceerden het Klimaatwarenhuis op ons Klimaatadaptatieportaal, het Geopark Schelde Delta werd steeds concreter en zichtbaarder, de herinrichting en het herstel van het beekdal van de Oude Strijper Aa kreeg vorm. De Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 werd vastgesteld, we ondertekenden diverse intentieovereenkomsten met andere overheden, leverden het contourendocument aan GS en PS over het nieuwe Regionaal Water en Bodem Programma 2022-27 en maakten met verschillende partijen nieuwe afspraken over de winning en besparing van het gebruik van (grond)water.

Waarop ben je het meest trots?

Twee dingen springen er wat mij betreft bovenuit. Ten eerste is dat de Visie Klimaatadaptatie die in juni 2020 door PS is vastgesteld als belangrijk richtinggevend en ook visionair beleidskader voor de komende jaren. Het is de basis voor het Brabantse waterbeheer, geeft invulling aan Brabant Klimaatproof 2050 en is beleidsvormend voor het Regionaal Water en Bodem Programma. De visie werd breed gedragen door PS, het vorige en huidige college. Het tweede dat ik wil uitlichten, is de ondertekening van de Bestuursovereenkomst Meanderende Maas op 7 september 2020 in het bijzijn van minister Cora van Nieuwenhuizen. Het was het startschot voor de uitvoering van een majeur project (€235 miljoen) waaraan we als provincie en als projectpartner substantieel bijdragen in capaciteit en middelen. Dit cruciaal high-profile hoogwater- beschermingsproject verbinden we zo met mooie kansen voor natuurontwikkeling en recreatie. Landelijk staat het project inmiddels bekend als schoolvoorbeeld van samenwerking tussen verschillende overheden en partners.

RICHTING GEVEN & BEWEGING STIMULEREN


Ontwikkelprogramma