Vergunningen,

Toezicht &

Handhaving

Voor welke opgave staat jouw programma?

We leveren een bijdrage aan de opgave gezonde, veilige fysieke leefomgeving en daarmee aan een goed werk- en leefklimaat in Brabant. We zorgen voor een manier van vergunning verlenen, toezicht houden en handhaven die bijdraagt aan een betere omgevingskwaliteit. We werken aan een gedeelde verantwoordelijkheid hierin en een goede relatie tussen bedrijven en hun omgeving. De omgevingsdiensten spelen hierbij, in opdracht van ons, een belangrijke rol.

Marijanne van den Dries


PROGRAMMA MANAGER

Belangrijk resultaat over 2020

In december 2020 stelde GS de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof vast. Een vernieuwende aanpak waaraan, ook ons programma een bijdrage levert via vergunningen en toezicht. Het gaat om het sterker maken van de natuur, het verminderen van stikstofuitstoot en het helpen mogelijk maken van economische en maatschappelijke ontwikkelingen.  De Brabantse veehouderij staat voor een enorme transitie, want de huidige situatie brengt overlast en gezondheidsrisico’s met zich mee. Deze omslag lukt alleen als overheden, bedrijfsleven en burgers samen oplossingen bedenken en toepassen. Vanuit ons programma werken we nauwgezet mee aan de Brabantse aanpak op dit vraagstuk. Door samen met gemeenten en diensten ons voor te bereiden op deze transitie grensverleggende keuzes te maken.

Waarop ben je het meest trots?

Ook in Brabant bereiden ons voor op de Omgevingswet. Juist bij deze wet staat een betere kwaliteit van de omgeving centraal. Niet belangrijke en zeer gedetailleerde regels willen we waar mogelijk vermijden. Programma Vergunningen, Toezicht en Handhaving speelt hierin een belangrijke rol. We trekken hiervoor nauw op met onze ontwikkelprogramma’s. Samen hebben we afgelopen jaar mooie stappen gezet en resultaten geboekt. En deze ervaring gebruikt om de uitvoering en het beleid weer beter op elkaar af te stemmen.

MOGELIJK MAKEN


Realisatieprogramma