Natuur

Voor welke opgave staat jouw programma?

Een vitale natuur en waardevolle landschappen zijn onmisbare bouwstenen voor het welzijn van mensen en voor de ontwikkeling van Brabant als belangrijke kennis- en innovatieregio. In een aantrekkelijke groene provincie is het immers beter wonen, werken en leven.

We geven invulling aan de nationale en internationale afspraken die zijn gemaakt over biodiversiteit. Zodat alle bedreigde planten en dieren in Brabant weer een geschikte leefomgeving krijgen. Hiervoor investeren we in een robuust en samenhangend natuurnetwerk. Ook nemen we maatregelen om de externe druk op de natuur te verminderen. Zo werken we aan verlaging van de uitstoot van ammoniak. Daarnaast versterken we de kwaliteit van het Brabantse landschap en verankeren we de natuur en het landschap in de samenleving.

Erik van Herk


PROGRAMMA MANAGER

Belangrijk resultaat over 2020

De Brabantse Bossenstrategie is vastgesteld. We gaan de Brabantse bossen toekomstbestendiger maken door 60.000 ha bos geleidelijk te vernieuwen. Daarnaast wordt in de komende 10 jaar 13.000 ha nieuw bos aangelegd. We sloten met Brabantse waterschappen en met Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten overeenkomsten over het in hoger tempo aanleggen van nieuwe natuur. En met het Rijk en de andere provincies maakten we afspraken over extra natuurherstel in en rondom onze stikstofgevoelige Natura2000-gebieden. Naast het maken van nieuwe afspraken, werkten we samen met onze partners hard door aan de daadwerkelijke realisatie van het Natuurnetwerk Brabant en het herstel van de natuur: we stelden veel (inpassings)plannen op en de procedure ervan begeleid, gronden aangekocht en gebieden als natuur ingericht. Maar we doen meer dan alleen natuurontwikkeling en natuurherstel! Zo ontwikkelde we bv. ook een nieuwe Stimuleringsregeling Landschap, stelden (vanwege de aanwezigheid van een wolf in onze provincie) een Adviescommissie Wolven in en verleende de 250e subsidie voor een groen en klimaatbestendig schoolplein.

Waarop ben je het meest trots?

Ik ben onwijs trots op wat we in het afgelopen jaar samen voor elkaar hebben gekregen als team. En wat iedereen daarin op z’n eigen manier betekende. Door corona konden we elkaar bijna niet live ontmoeten. We konden niet rondom de kaart op tafel nieuwe plannen maken en op inspirerende plaatsen nieuwe concepten ontwikkelen. Toch is het ons grotendeels gelukt om te doen wat we vooraf voor ogen hadden. Ondanks alle inspanningen gaat het nog steeds niet goed met de natuur in Brabant. En ook het Brabantse landschap staat enorm onder druk. Maar tegelijkertijd zijn er heel veel lichtpuntjes: waar wij werken aan en investeren in de natuur en het landschap van Brabant, daar zien we ook echt verbetering. Een mooier compliment kan de natuur ons niet geven!

RICHTING GEVEN & BEWEGING STIMULEREN


Ontwikkelprogramma