Landbouw &

Voedsel

Voor welke opgave staat jouw programma?

Het programma Landbouw en Voedsel werkt ook in de nieuwe bestuursperiode door aan een economisch, ecologisch en maatschappelijke houdbare Landbouw en Voedselsector in Brabant. De nieuwe doelen worden opgenomen in het beleidskader Landbouw en Voedsel Brabant 2030. Belangrijke uitgangspunten voor de uitvoering zijn onder andere het sluiten van kringlopen binnen het landbouw- en voedselsysteem, het bijdragen aan een innovatieve sector met voldoende toegevoegde waarde, ruimte voor ondernemerschap, bijdragen aan het toekomstperspectief voor jonge boeren, inzet op innovatie en het neerzetten van een grondportefeuille. De transitie van de landbouw- en voedselketen begint op gang te komen. We zien zowel stoppende boeren die bijvoorbeeld gebruik maken van de ‘warme sanering varkenshouderij’ en ‘opkoopregeling piekbelasters’, we zien volop ontwikkeling naar schonere stalsystemen en we zien ondernemers die verder specialiseren of kiezen voor een andere sector. Samen met een groot aantal betrokken partijen streven we een landbouw- en voedselketen na die precies, waardevol, circulair en verbonden is.

Arie Meulepas


PROGRAMMA MANAGER

Belangrijk resultaat over 2020

  • startnotitie beleidskader: op weg naar de landbouw- en voedselketen van morgen
  • innovatieaanpak: samen met externe partijen en ook intern het goed opzetten van een gerichte aanpak van innovatie in de agrofoodketen
  • inbreng van L&V voor de aanpassing van de omgevingsverordening
  • internationale coalitie op het gebied van data: afspraken vastgelegd tijdens de Den Bosch Data Week
  • transitie in de veehouderijsector: deze is nu echt op gang gekomen. We laten met de ontwikkeling van nieuwe stalsystemen zien hoe het wél kan en ondersteunen samen met gemeenten boeren die willen veranderen
  • coaches ingezet op natuurinclusieve landbouw en daarmee belangrijke stappen gezet op dit thema

Waarop ben je het meest trots?

Het meest trots ben ik op onze medewerkers waarmee we de samenwerking binnen de provincie, maar ook daarbuiten, met grote projecten echt het verschil hebben kunnen maken. Dat hebben we gedaan in verschillende gremia, de ene keer binnen het interbestuurlijk programma, dan weer in het kader van agrofood innovatie. Als ik er dan een paar puntjes uithaal, vind ik het mooi dat we de ‘boerderij van de toekomst’ naar Brabant hebben gehaald, waarmee we de omslag naar kringlooplandbouw een belangrijke impuls geven, dat we met Food Up een aantal activiteiten hebben neergezet die de boer-burger-relatie verbeteren, dat we met de Taskforce Toekomstbestendige stalsystemen de ontwikkeling van schonere stallen hebben versneld en dat we ook op het vlak van de IOV alle veranderingen opnieuw op een verantwoorde wijze, in een kort tijdspad hebben kunnen vormgeven.

RICHTING GEVEN & BEWEGING STIMULEREN


Ontwikkelprogramma