Concerncontrol &

Auditing

Voor welke opgave staat jouw programma?

‘Concerncontrol & Auditing vervult een onafhankelijke spiegel- en adviesrol ten aanzien van het ‘in control’ zijn van onze opgavegestuurde netwerkorganisatie en draagt daarmee bij aan een organisatie die in samenwerking met partners, concrete resultaten op een slimme, zorgvuldige en efficiënte wijze weet te bereiken’. Concerncontrol & Auditing heeft als ambitie de organisatie uit te dagen en te ondersteunen bij het sturen, verantwoording afleggen en continu verbeteren naar een organisatie die ‘in control’ is en blijft.

Anke Kijzers


CONCERNCONTROLLER

Belangrijk resultaat 2020

  • Een goedkeurende accountantsverklaring over de jaarrekening 2019
  • De vaststelling van een nieuw en eigentijds uitvoeringsplan voor Kansen- en Risicomanagement
  • De ontwikkelde Handreiking voor de programmareflectiegesprekken (In Control wijzer)

Waarop ben je het meest trots?

We werken vol enthousiasme en creativiteit aan een verdere doorontwikkeling van onze ‘spiegel- en controlfunctie’. Ik ben heel trots op de mooie mix van expertises en producten van de collega’s in mijn team. Dat gaat van de bijdrage die we leveren aan het verder verhogen van de kwaliteit van de GS-dossiers, het risico- en kansenmanagement en producten als de ‘In Control’-Wijzer tot de voorbereidingen voor de Rechtmatigheidsverantwoording, de uitgevoerde audits en onderzoeken die mede bijdragen aan het continu verbeteren van onze organisatie, en onze interne controles en werkzaamheden die mede hebben bijgedragen aan de mooie Boardletter van de accountant!’


Netwerk van Brabant