Maak waardelocaties van werklocaties!

Blog Erik van Merrienboer

Vier jaar geleden, toen we de vorige prognoses voor de ruimtebehoefte van bedrijventerreinen, kantoren en winkels in Brabant vaststelden was de opgave en urgentie duidelijk: we moesten ‘van meer naar anders’. We hadden meer dan genoeg aanbod voor nieuwe bedrijvigheid, maar niet altijd op de juiste plek, en niet altijd passend bij de vraag. De keuzes die we moesten maken waren verstandig, maar soms wel pijnlijk. Toch heeft dat veel Brabantse gemeenten er niet van weerhouden het been bij te trekken en overtollige hectaren te schrappen. Met de inhaalslag om leegstand tegen te gaan, de introductie van het vraaggericht ontwikkelen én de aantrekkende economie zijn vraag en aanbod anno 2018 gelukkig een stuk beter in balans. Met die resultaten kunnen we tevreden zijn, maar er is geen reden voor zelfgenoegzaamheid, want nieuwe opgaven dienen zich in rap tempo aan.

Hoe hoog ligt de lat?

“Bij ons stroomt het vraaggericht ontwikkelen, in combinatie met het huisvestingsvraagstuk van arbeidsmigranten én de energieopgave echt door de aderen”, vertelde een medewerker van de gemeente Waalwijk mij laatst. De gemeente legt de lat hoog: elke nieuwe logistieke reus die daar verrijst is per definitie in staat om zonnepanelen te dragen. En daarmee is deze locatie straks misschien ook meteen het grootste zonnepark in Brabant!


Meer dan ooit zien we ons als overheden voor maatschappelijke uitdagingen gesteld. Werklocaties vervullen een onmiskenbare rol om transitieopgaven op het gebied van energie, circulaire economie en klimaat te laten slagen. Gemeenten zitten als eerste overheid aan het stuur, zij bepalen hoe hoog de lat mag liggen. Maar bij gedurfde keuzes, helpt het natuurlijk wél als andere partijen ook meedoen. Door de lat gezamenlijk even hoog te leggen, schep je een gelijk speelveld en wordt de ambitie van de één niet het concurrentievoordeel van de ander. De nieuwe bedrijventerreinafspraken zijn het middel bij uitstek om invulling te geven aan dat ‘nieuwe normaal’. Voor welke basiskwaliteit gaan we in Brabant gezamenlijk staan?

Things to do tomorrow

Maar er zijn meer uitdagingen dan vergroening en verduurzaming. Denk aan arbeidsmarktvraagstukken, zoals passende huisvesting voor arbeidsmigranten. Kunnen we daar met werkgevers die zich willen vestigen vooraf afspraken over maken? En hoe kunnen onze werklocaties bijdragen aan een betere aansluiting van het MBO op de praktijk? Aan een aantrekkelijke omgeving waarin we talent aantrekken en weten te behouden?

Maar ook: hoe houden we ondermijnende criminaliteit, die helaas ook op bedrijventerreinen geregeld een heenkomen weet te vinden, buiten de deur?

Of: hoe komen we in goede samenspraak tot regionale locaties voor mestverwerking, in het belang van de transitie van onze landbouw?

Nieuwe start

De urgentie om samen invulling te geven aan de maatschappelijke relevantie van werklocaties – ook in de nieuwe cyclus die we nu, met de nieuwe prognoses, aftrappen – is groter dan ooit. De resultaten die we de afgelopen cyclus met elkaar hebben geboekt geven vertrouwen, dat we in goede samenwerking, ook de komende tijd, weer flinke stappen kunnen zetten. Of het nu gaat om grootschalige logistiek, MKB terreinen of onze binnensteden. Van werklocaties naar (meer)waardelocaties!

Deel op social media