Tien trends in de markt

Ontwikkelingen en innovaties in de markt volgen elkaar momenteel in een hoog tempo op. In dit magazine komt een aantal ervan voorbij. De nieuwe prognose van de ruimtebehoefte bij bedrijven laat zien dat rekening moet worden gehouden met verander(en)de omstandigheden. Behalve om technologische ontwikkelingen (digitalisering, nieuwe productietechnieken) gaat het ook om maatschappelijke opgaven (klimaat, energie, circulaire economie). De provincie Noord-Brabant wil hier tijdig op inspelen.
Hieronder staan tien trends die naar verwachting grote invloed hebben op de ruimtebehoefte van werklocaties: bedrijventerreinen, kantorenmarkt en winkellocaties.

Bedrijventerreinen

Duurzaamheid en energietransitie

Klimaatakkoorden dwingen de maatschappij om fors te investeren in energiebesparing en – opwekking, tegenover vermindering van C02 en andere vervuilende stoffen. Bedrijven gaan meer investeren in hun energievoorziening.
Voor sommige wordt het aantrekkelijker om te clusteren of zich in de buurt te vestigen van leveranciers van restwarmte. Daarnaast zijn bedrijventerreinen kansrijk als locaties voor zonnepanelen op panden of zonneweiden op braakliggende terreinen. Kleinschalige starters, scale-ups en kennis- en onderzoeksinstellingen op energiegebied zoeken juist de meer binnenstedelijk gelegen plekken op.

Circulaire economie

Hergebruik van producten, onderdelen en grondstoffen loont. Er is op dit gebied meer ruimtevraag vanuit de industrie (recycling, grootschalige productie) en logistiek (transport van reststromen).

Productiebedrijven zoeken in toenemende mate een plek bij elkaar om reststromen uit te wisselen. Ook logistieke en industriële bedrijven vestigen zich vaker in elkaars nabijheid. Tegelijkertijd is er vraag naar kleinere, goedkopere ruimtes in/aan randstedelijk gebied, waar starters en scale-ups in de circulaire economie verbindingen kunnen leggen.

Automatisering en robotisering

In de productiesector en logistiek nemen robots steeds meer werkzaamheden over. Ook in de logistiek wordt een sterke automatiserings- en robotiseringsslag verwacht. Dit betekent een toenemende ruimtevraag.
Door de behoefte aan hoger opgeleid personeel worden industriële en logistieke locaties bij stedelijke gebieden en in sterke economische clusters nog aantrekkelijker. Een hoogwaardige digitale infrastructuur, met glasvezel en een goede mobiele bereikbaarheid, wordt een belangrijke vestigingsvoorwaarde.

Smart industry en smart logistics

Smart industry en smart logistics koppelen automatisering en gegevensuitwisseling aan industriële productie en logistieke processen, onder meer via big data. Bestaande producten, diensten en processen worden hierdoor slimmer en efficiënter en er ontstaan nieuwe.
De smart industry zal de komende vijftien jaar uitbreiden. In het kielzog krijgt de vraag vanuit logistiek, dienstverleners, onderzoeks- en kennisinstellingen een impuls. Smart logistics stuwt de verdere groei van de logistiek op. Clustering van partijen in de keten, om faciliteiten en kennis te delen, heeft zeker een meerwaarde. Ook hier is een hoogwaardige digitale ontsluiting een must.

E-commerce

E-commerce is de verzamelnaam voor online handel, vooral via webshops. Het kent ook grote retourstromen. Voor de groei ervan is extra ruimte nodig.

De komende vijf jaar zijn de grote, gerobotiseerde warehouses nog in trek. Daarna streven logistieke dienstverleners, post- en pakketdiensten naar kleinere hubs nabij de stad, met het oog op een snelle levering.

Kantorenmarkt

Doorontwikkeling van het Nieuwe Werken

De opkomst van een gedeelde werkomgeving of volledig ingerichte kantoren zorgt voor nieuwe kantoorconcepten. Het kan ook leegstand veroorzaken, door hogere eisen aan gebouwen en locaties. Flexkantoren en business centers zijn eveneens in opkomst, met een flexibele verhuur van kleinschalige units.

Centrumlocaties voor verschillende gebruikers

Er is een stijgende vraag naar centrumlocaties met dubbele bereikbaarheid (bv. auto en openbaar vervoer) en voor verschillende type gebruikers (kantoren, wonen en hotellerie). Met name de centrum/stationslocaties in de vier grote Brabantse steden zijn populair. Hierdoor zijn andere ontwikkelingen nodig in kleinere kantoorsteden.

Verregaande concentratietendens in de grote kantoorsteden

We zien een verdergaande concentratietendens in de grotere kantoorsteden door fusies, schaalvergroting en efficiencymaatregelen. Met name Eindhoven is in trek.

Winkellocaties

Komst kapitaalkrachtige en door technologie gedreven bedrijven

Onder invloed van nieuwe technologieën en bedrijven als Amazone en Alibaba, zal de schaalvergroting in de detailhandel doorzetten. Nieuwe spelers betreden de Nederlandse markt en drukken bestaande winkels en formules daar uit.

Veranderende winkelmarkt door veranderende consument

Een goed voorbeeld hiervan zijn de autoboulevards, die onder druk staan. Autobedrijven concentreren hun activiteiten om meer in te spelen op product- en merkbeleving, in plaats van de zoveelste showroom in de rij te zijn. De toegenomen E-commerce (online handel) laat een toename van logistieke bewegingen én behoefte aan distributiecentra zien, ten koste van de traditionele winkel.

Deel op social media