Proces- & Informatiemanagement

producten & diensten BBA

Informatieplannen

We ondersteunen bij het opstellen van informatieplannen. Een informatieplan geeft richting aan de manier waarop de informatievoorziening* het programma kan ondersteunen bij het realiseren van de opgave van het programma. Een reden om contact met ons op te nemen kan zijn het verwezenlijken van ambities in de POF (Programma Opdracht Formulier). Maar ook innovatieve ontwikkelingen in de markt of wijzigende wet- en regelgeving kunnen een reden zijn om samen om tafel te gaan.

* Informatievoorziening: het geheel van geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde hulpmiddelen waarmee je bedrijfsinformatie opslaat, verwerkt en beschikbaar stelt.

Kosten

Op rekening van Bedrijfsvoering en/of vragend programma.

Contact

Neem contact op met de informatieadviseur die verbonden is aan jouw programma of stuur een bericht aan Informatieadvies@brabant.nl.

Informatieadvies

Wij adviseren over hoe de informatievoorziening je kan helpen bij het realiseren van je opgaven. We doen dit integraal met oog voor o.a. informatie-architectuur, duurzaam informatiebeheer, privacy, informatieveiligheid. Consequenties voor het proces en ICT-voorzieningen nemen we mee. In onze advisering houden we rekening met wetgeving en (organisatie-)specifieke kaders en richtlijnen. Omdat we alle programma’s bedienen, overzien we de behoefte van alle programma’s en kunnen we samenhang aanbrengen. Natuurlijk stemmen we af met andere disciplines binnen Bedrijfsvoering. Hoe eerder je ons betrekt, hoe beter we mee kunnen denken!

Kosten

Op rekening van Bedrijfsvoering.

Contact

Neem contact op met de informatieadviseur die verbonden is aan jouw programma of stuur een bericht aan Informatieadvies@brabant.nl.

Informatiebeleid

We zorgen voor het (mede-)ontwikkelen van strategisch en tactisch informatiebeleid en dragen dit uit in de organisatie. Met andere provincies en landelijke partijen kijken we naar wetgeving en relevante ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de provinciale organisatie(s). Een van deze samenwerkingspartners is Interprovinciaal Overleg (IPO). Gezamenlijk maken we beleid op zaken als e-dienstverlening, architectuur, duurzame toegankelijkheid en informatiemanagement.

Kosten

Op kosten van Bedrijfsvoering

Contact

Neem contact op met de informatieadviseur die verbonden is aan jouw programma of stuur een bericht aan Informatieadvies@brabant.nl.

Kennisdeling informatie- en procesmanagement

We geven themasessies op het gebied van informatiemanagement. Dit geeft u inzicht in de mogelijkheden die er zijn voor de informatievoorziening en wat dit betekent voor de organisatie. U kunt ons vragen een team te trainen in de Lean methodiek. Yellow Belt training kan gegeven worden door de medewerkers van procesmanagement. Orange Belt en Green Belt kunnen extern gevolgd worden.

Kosten

Gefinancierd door vragend programma en/of bedrijfsvoering

Contact

Neem contact op met de informatieadviseur die verbonden is aan jouw programma of stuur een bericht aan Informatieadvies@brabant.nl.

Architectuur

Architectuur is een hulpmiddel voor het inrichten van de organisatie, zodat veranderdoelstellingen worden bereikt door in samenhang te sturen op ontwikkelingen. Wij stellen architecturen op in de vorm van principes en modellen, die de kaders vormen voor specifieke projecten. We geven aan hoe opdrachtgevers, projectleiders en projectstartarchitecten deze kaders goed kunnen toepassen. Dit ‘werken onder architectuur’ is noodzakelijk om succesvol aan de opgaven van de provincie te kunnen werken. Wij helpen hier graag bij. Vanuit organisatiebrede of programma overstijgende behoeften worden doelarchitecturen opgesteld samen met alle betrokkenen. Zo’n doelarchitectuur beschrijft een toekomstig gewenste situatie en geeft zicht op de situatie zoals die over een paar jaar ontstaat. We kunnen ook relaties in beeld brengen tussen bedrijfsprocessen, gegevens en applicaties. En verbetervoorstellen aanreiken.

Kosten

Gefinancierd door vragend programma en/of bedrijfsvoering

Contact

Stuur een bericht naar Architectuur@brabant.nl.

Procesmanagement

We geven advies en helpen jou om de processen binnen jouw programma te verbeteren, zodat optimaal invulling kan worden gegeven aan de opgaven. We helpen graag met inrichting van processen en bijbehorende rollen, zoals proceseigenaar en procesbeheerder. We bieden methodieken, tooling en expertise voor het beschrijven en verbeteren van de processen, denken mee, spiegelen en bieden waar nodig graag de helpende hand bij (verbeter)projecten.

Kosten

Gefinancierd door vragend programma en/of bedrijfsvoering

Contact

Neem contact op met de informatieadviseur die verbonden is aan jouw programma of stuur een bericht aan Informatieadvies@brabant.nl.

Strategie bedrijfsvoering

Wij geven advies over programma-overstijgende organisatiebrede vraagstukken.

Kosten

Op kosten van Bedrijfsvoering

Contact

Vragen kun je stellen via het collectief van programmamanagers of H-managers