Personeel & Organisatie

producten & diensten BBA

P&O advies

Wij adviseren directie, H-management en programmamanagers en faciliteren bij diverse aspecten op gebied organisatie- en personeelsontwikkeling, alsmede over de juiste toepassing van cao, wet- en regelgeving. De P&O adviseur is het eerste aanspreekpunt voor de H-manager & programmamanagers voor alle P&O gerelateerde vragen, bijvoorbeeld individuele casuïstiek, organisatievraagstukken en teamontwikkeling. Organisatieadvies richt zich op zowel de H als de programmamanagers en gaat over hoe werk en bemensing in brede zin en toekomstbestendig te organiseren, binnen afgesproken kaders en wet- en regelgeving.

Kosten

Geen kosten, dit betreft standaarddienstverlening.

Contact

Voor meer informatie neem je contact op met je P&O adviseur die gekoppeld is aan jouw eenheid of programma.

Arbeidsvoorwaarden

Wij vertalen landelijke wet- en regelgeving op het terrein van rechtspositie en arbeidsvoorwaarden naar provinciale regels, kaders, richtlijnen en beleid. Hierbij hanteren we uitvoeringsrichtlijnen vanuit de CAO provinciale sector. Wij adviseren en informeren medewerkers over arbeidsvoorwaardelijke vraagstukken en leveren een belangrijke bijdrage in het proces van in-, door- en uitstroom. Ook voorzien wij in actuele digitale informatievoorziening naar de gehele organisatie over alle P&O gerelateerde onderwerpen.

Kosten

Geen kosten, dit betreft standaarddienstverlening.

Contact

Voor meer informatie neem je contact op met een van de personeelsconsulenten of per e-mail naar PenO@Brabant.nl.

Opleiding & Training

Wij adviseren aan directie en management bij het inventariseren van de ontwikkelbehoefte van (groepen) functies die nodig zijn om uitvoering te geven aan het bestuursakkoord. We ontwikkelen en realiseren in samenwerking met het management centrale opleidingsactiviteiten om uitvoering te geven aan de gewenste organisatieontwikkelingen en functionele kennistrajecten (F-expertise). Wij voeren centrale regie op leer- en ontwikkelmogelijkheden binnen de Provincie en toegankelijkheid daarvan en bewaken de uitputting van het centrale budget.

Kosten

Aan standaardvragen zijn geen kosten verbonden. Kosten voor maatwerkvragen die voortkomen uit standaarddienstverlening zijn altijd in overleg.

Contact

Advies- en informatie vragen kunnen worden gericht aan Brabantacademie@brabant.nl.

Mobiliteit & Flexibiliteit

Wij adviseren en faciliteren over alle mogelijke personele bewegingen in de organisatie. We ontwikkelen, stellen vast en beheren het beleid en kaders met betrekking tot werving, selectie, inhuur, overplaatsingen en uitdiensttreding. Hierbij kun je denken aan de volgende aspecten: Werken voor Brabant, recruitment, talentontwikkeling, onderwijs en participatiebanen. Wij dragen bij aan de ontwikkeling van beleid voor een evenwichtig personeelsbestand. Dit doen we door passende samenwerking met onderwijs te organiseren, samenwerking binnen Netwerk voor Brabant, het geven van (advies bij) loopbaanbegeleiding en advisering ten aanzien van personele inzet bij samenwerkingsrelaties.

Kosten

Aan standaardvragen zijn geen kosten verbonden. Kosten voor maatwerkvragen die voortkomen uit standaard-dienstverlening zijn altijd in overleg.

Contact

Karin van de Wetering (Mobiliteit), Suzanne Coolen (Werving en selectie), Ilse Smulders (Stage/onderwijs stage@brabant.nl), Monique Roosen (Trainees/BRAM/BRIT), Nicole Vissers (Participatiebanen).

Arbo & Vitaliteit

Wij initiëren, ontwikkelen en adviseren ten aanzien van beleid om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden en een werkomgeving te creëren waarin medewerkers op een gezonde manier kunnen (samen)werken. Wij managen de meerjarige, terugkerende onderzoeken of incidentele onderzoeken op dit terrein. Daarnaast adviseren wij bij complexere vraagstukken met betrekking tot arbo of arbeidsongeschiktheid.

Kosten

Aan standaardvragen zijn geen kosten verbonden. Kosten voor maatwerkvragen die voortkomen uit standaard-dienstverlening zijn altijd in overleg.

Contact

Jurgen van Raak (Arbobeleid), Dorine van Mierlo (Arbo & Veiligheid), Minka Kuijken (Verzuim).

Zie onderwerpen onder Gezond en Veilig Werken & Verzuim, Preventie, Reïntegratie

Strategische Personeels Planning (SPP)

Wij initiëren, ontwikkelen, beheren en adviseren m.b.t. het proces van strategische personeelsplanning en leveren aanvullende managementinformatie. Wij verzorgen SPP-rapportages en voorzien daarmee de organisatie van inzichten om op de langere termijn de opgaven te kunnen blijven realiseren en risico's en kansen in kaart te brengen. Dit biedt input voor beleidsontwikkeling en bijsturing t.a.v. ontwikkeling van personeel.

Kosten

Geen kosten, dit betreft standaarddienstverlening.

Contact

Marit de Roon, (P&O-adviseur).

HR-analytics

Wij bieden effectieve inzichten aan de organisatie op basis van data, statistiek, analyse en modellering op gegevens van de organisatie. Deze gegevens worden efficiënt ingezet en gebruikt om verandering in de organisatie mogelijk te maken en de prestaties te verbeteren. Op basis van de beschikbare HR-data adviseren wij de organisatie en zijn we in staat management te ondersteunen met vragen op dit gebied.

Kosten

Geen kosten, dit betreft standaarddienstverlening.

Contact

Corné van Oirschot (P&O-adviseur).

Medezeggenschap

Wij zorgen voor advisering, agendering, toeleiding en afhandeling van alle medezeggenschapszaken en verzorgen hiervan het ambtelijk secretariaat. We vormen de verbinding tussen bestuurders, aanleveraars van stukken en leden van de Ondernemingsraad (OR) en het Lokaal Overleg (LO).

Kosten

Geen kosten, dit betreft standaarddienstverlening.

Contact

Miranda Kwantes (LO gerelateerde zaken), Gertje van den Brink (OR gerelateerde zaken).

Integriteit

Wij maken voor de organisatie beleid en -regelgeving over integriteit conform extern opgelegde normen en intern vastgestelde normen. Wij geven uitvoering aan het vastgestelde integriteitsbeleid en zorgen door activiteiten dat alle ambtenaren zich bewust worden en blijven van integriteitsbeleid en regels. Ook zijn wij het aanspreekpunt bij vraagstukken rondom integer handelen.

Kosten

Geen kosten, dit betreft standaarddienstverlening.

Contact

Gertje van den Brink (integriteit coördinator).

Zie onderwerpen onder ondermijning en Integriteit