Juridisch Beleid & Expertise

producten & diensten BBA

Juridisch Beleid en Expertise: onze ‘why’

De maatschappij ontwikkelt zich in hoog tempo en onze organisatie beweegt hierin mee. Dat geldt ook voor de juridische discipline van onze organisatie. Wij werken aan het juridisch bewustzijn van onze organisatie, vormen een ‘juridisch geweten’ en bieden juridisch advies passend bij de verschillende rollen van de provincie in de maatschappelijke opgaven.

Algemene juridische advisering / Juridisch Advies

Wij leveren algemeen juridisch advies met name op expertgebieden provinciewet, WOB, toekomstige WOO (Wet Open Overheid), AVG en Awb (o.m. mandaat & delegatie en generieke regelgeving digitale overheid), privaatrecht/contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht, Inkoop- en aanbestedingsrecht en 'nieuwe wet- en regelgeving' in algemene zin. Daarnaast ontwikkelen wij en adviseren wij over 'nieuwe' juridische expertises op terreinen waar de provincie in de breedte mee te maken krijgt.

Kosten

Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Contact

Han van Driel (Teamleider JBE).

Juridische beleidsadvisering

Hierbij gaat het voornamelijk om (leveren van bijdragen aan/opstellen van) juridisch beleid en strategisch advies voor directie, GS en PS.

Kosten

Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Contact

Han van Driel (Teamleider JBE).

Contractmanagement

Contractmanagement door JBE betreft coördinatie, beoordeling en beheer in het licht van contractmanagement van alle provinciale bestuurlijke contracten (niet zijnde inkoop, infra en vastgoed). Denk hierbij aan bestuurlijke overeenkomsten zoals convenanten, samenwerkingsovereenkomsten, bestuursovereenkomsten en intentieverklaringen/-overeenkomsten (gentlemen-agreement, etc.). Verder valt hieronder het accountmanagement en beheer van de raamovereenkomsten voor huisadvocaten en inhuur juridische capaciteit.

Facilitaire Dienstverlening doet dit voor provinciale facilitaire contracten; dan moet je denken aan goederen zoals schoonmaak, catering, kantoorbenodigdheden, etc.

Kosten

Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Contact

Erik Oranje (jurist).

Schadeclaims, juridische procedures en verzekeringen

JBE verzorgt de coördinatie en afhandeling van privaatrechtelijke schadeclaims en draagt zorg voor het voeren van civielrechtelijke juridische procedures namens de provincie. Daarnaast beheren wij de verzekeringsportefeuille Centraal Beheer Achmea/Interpolis en AON.

Opstalverzekering provinciehuis, steunpunten en deel Noordbrabants museum en CAR-polis wordt verzorgd door programma Facilitaire dienstverlening. Polisbeheer verzekeringen met betrekking tot onroerend goed buiten het provinciehuis ligt bij Vastgoed (SPOB).)

Kosten

Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Contact

Erik Oranje (Jurist).

Regelgeving

De regelgevingsjuristen van het Coördinatiepunt Regelgeving binnen JBE stellen alle provinciale verordeningen, regelingen, beleidsregels en reglementen op, zowel nieuwe regelgeving als wijzigingen. Wij hanteren hierbij de Aanwijzingen voor de Provinciale Regelgeving Noord-Brabant en andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Tevens leveren wij juridisch advies tijdens het proces van het opstellen van regelgeving. Het Coördinatiepunt Regelgeving is verder de vraagbaak voor alle vragen met betrekking tot regelgeving en staat aan de lat voor de algemene coördinatie van alle provinciale regelingen, kaderstelling rondom regelgeving en het intrekken van vervallen provinciale regelgeving.

Kosten

Gefinancierd door het betreffende programma & door bedrijfsvoering afhankelijk van de aard van de werkzaamheden.

Contact

Rian Thijssen en Marion Valk-Geursen, Regelgeving@brabant.nl.

Mandaatregister

Veel besluiten die ‘de provincie’ neemt worden in mandaat genomen. Deze mandaten worden opgenomen in het mandaatregister. Wij verzorgen het beheer van het mandaatregister.

Kosten

Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Contact

Judith Verdonk (Jurist).

Juridisch kenniscentrum

Wij initiëren en faciliteren de ontwikkeling van juridische expertises die organisatiebreed beschikbaar moeten zijn. Doel is het up-to-date houden, ontsluiten, ontwikkelen en borgen van relevante juridische kennis; het gaat om juridisch kennismanagement. Hiertoe geven wij nader vorm en inhoud aan een juridisch kenniscentrum voor de organisatie. Zo zijn binnen de organisatie juridische kennisvelden ingericht waaraan de juristen van de organisatie deelnemen. Daarnaast stemmen we af met o.m. programmamanagers, maar ook met andere interne en externe stakeholders, over de juridische vraag die voortvloeit uit (toekomstige) maatschappelijke opgaven. Tot slot hebben wij aandacht voor de Juridische Kwaliteitszorg binnen onze organisatie.

Kosten

Gefinancierd door het betreffende programma & door bedrijfsvoering afhankelijk van de aard van de werkzaamheden.

Contact

Han van Driel (Teamleider JBE).