Inkoop & Contractmanagement

producten & diensten BBA

Inkoopbeleid & Inkoopprotocol

In het inkoopbeleid geven wij aan op welke wijze wij door middel van onze inkopen een bijdrage gaan leveren aan maatschappelijke opgaven binnen de context van de wettelijke kaders waar wij ons aan dienen te houden. Het gaat daarbij om doeltreffend, doelmatig en vooral impactvol inkopen. Het inkoopprotocol is een nadere uitwerking van het inkoopbeleid en biedt een concreet kader en duidelijke richtlijnen waarmee wij onze inkopen uitvoeren. Hiermee wordt onder meer duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is.

Kosten

Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Contact

Bart Louwers (teamleider).

Inkoopadvisering

Vanaf een opdrachtwaarde van €25.000,- beoordelen wij in overleg met de opdrachtgever of een inkoopstrategie zinvol is. We beoordelen onder andere spendanalyses, analyseren de leveranciersmarkt en stellen een marktbenadering voor, beoordelen de offerteaanvraag en de offerte, bekijken de noodzaak om een marktconsultatie uit te voeren, een project aan te besteden en het daarbij best passende type aanbesteding, kijken naar de contractvorm en de daarbij behorende (algemene inkoop-) voorwaarden en formuleren de doelstellingen ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, Social Return en toekomstig contractmanagement. Indien er afgeweken wordt van Provinciaal inkoopbeleid of Aanbestedingswetgeving adviseren we via de afwijkdossiers of leveren we een bijdrage aan het GS beslisdocument.

Kosten

Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Contact

Inkoopadviseur (zie overzicht bij meer informatie).

Begeleiden van aanbestedingen

Het uitvoeren (evt. in regie) van aanbestedingen voor leveringen of diensten. De te volgen aanbestedingsprocedure is afhankelijk van de door de Provincie en/of wettelijk vastgestelde drempelbedragen. Wij voeren dit uit via een externe partij zoals passend in regiemodel (processtappen voorbereiding - specificeren - selecteren - contracteren - nazorg)

Kosten

Het uitvoeren van aanbestedingen (meervoudig en Europees) is op kosten van het vragende programma.

Contact

Inkoopadviseur (zie overzicht bij meer informatie).

Inkooprapportage

Wij kunnen voor u aan de hand van een beperkt aantal KPI’s voortgang en resultaten van de inkoopambities en inkoopprestaties rapporteren.

Kosten

Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Contact

Inkoopadviseur.

Maatschappelijk verantwoord inkopen (denktank)

Vanaf een inkoopwaarde van €25.000, ben je als opdrachtgever verplicht om een waardevolle bijdrage te leveren op MVI gebied. Dit doe je niet alleen, maar samen met je inkoopadviseur en een speciale 'denktank', met collegae die veel weten van social return, circulaire economie, innovatie en milieu. Het advies van de denktank is bindend.

Kosten

Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Contact

Inkoopadviseur.

Contractmanagement advies

We adviseren over het optimaal managen van contracten en relaties met leveranciers. Dit doen we door het analyseren van het huidige contractmanagement proces waaruit we verbetervoorstellen doen om te komen tot een meer systematische/efficiënte/gecontroleerde manier van werken. We bieden o.a. inzicht in spend en risico’s, en het maximaliseren van de operationele en financiële leveranciersprestatie en reductie van de risico’s (“het goed benutten van een contract”).

Kosten

Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Contact

Strategisch adviseur contractmanagement.