Financiën, Planning & Control

producten & diensten BBA

Financieel beleid en kaderstelling

Wij ontwikkelen financieel beleid en kaders op drie vlakken. Ten eerste beleid en kaders gericht op het borgen van een gezonde financiële positie op lange termijn, zoals een treasury statuut. Ten tweede denken we na over hoe we als provincie gelden kunnen inzetten om de opgaven van Brabant te realiseren, zoals het instellen van reserves en voorzieningen. Tot slot ontwikkelen we kaders om te borgen dat we aan de wettelijke eisen van rechtmatigheid en getrouwheid kunnen voldoen, zoals Beleid, Bestuur en Verantwoording (BBV) en BTW.

Kosten

Gefinancierd door Bedrijfsvoering

Contact

Jos Beekmans (opdrachtnemer van FPC).

Algmeen financieel advies

Wij adviseren de organisatie (bestuur, directie, programma's en projecten) over de toepassing van de financiële kaders. Dat doen we in beleidstrajecten en bij de inrichting van en sturing op programma's en projecten. Wij adviseren daarbij ook over de procesmatige effecten van besluitvorming in de Sturing- en Verantwoordingscyclus (S&V-cyclus).

Kosten

Gefinancierd door Bedrijfsvoering

Contact

De adviseur die verbonden is aan jouw programma.

Specialistisch financieel advies

We verzorgen specialistische financiële advisering op deze terreinen:

  • leges en fiscaliteiten
  • treasury, participaties en financiële constructies
  • het nazorgfonds
  • toepassing en naleving BBV, reservevorming en risicoafdekking
  • uitkering uit provinciefonds

Kosten

Op onze kosten.

Contact

De adviseur die verbonden is aan jouw programma wijst je de weg.

S&V-cyclus

Wij coördineren de Sturing- en Verantwoordingscyclus (S&V-cyclus). We verzorgen de planning en bewaken de kwaliteit van de informatie. We zijn er ook voor verantwoordelijk dat dit proces zich continue verbetert. Centraal daarbij staat het optimaal ondersteunen van Provinciale Staten in haar kaderstellende en controlerende rol.

Kosten

Op kosten van Bedrijfsvoering.

Contact

Simon van den Bighelaar (coördinator van dit proces).