Wel of geen participatie?

Leent het beleidsvraagstuk zich voor participatie?

Deze vraag gaat aan alle andere vooraf. Als het antwoord hierop negatief is, komt deelname van burgers en andere belanghebbenden aan dit beleidstraject niet meer in aanmerking. Wanneer is een beleidsonderwerp geschikt voor( burger)participatie? Als onderstaande vragen met ja beantwoord kunnen worden. • Is er voldoende beleidsruimte? • Is er voldoende juridische ruimte: is bestaande wet- en regelgeving geen belemmering? • Valt er iets te kiezen? Of is er invloed uit te oefenen?

Zijn noodzakelijke randvoorwaarden vervuld?

Participatie neemt tijd in beslag. Er moet dan ook voldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar gesteld kunnen worden. Daarnaast is het belangrijk dat de bestuurder het participatieproces ondersteunt en zich committeert aan de uitkomsten. • Is er voldoende tijd voor burgerparticipatie in dit beleidsproject? • Is de bestuurder bereid om een actieve bijdrage te leveren? • Is er voldoende geld en ambtelijke tijd beschikbaar?