Niveau en doel

van participatie

Doel van de participatie:

Trede op de participatieladder:

Begrip

Het realiseren van acceptatie van het proces van de opgave en de maatregelen die hiervoor genomen worden.

Informeren

Belanghebbenden worden op de hoogte gehouden, vooral via formele procedures.

Draagvlak

Het realiseren van maatschappelijke steun voor de keuzes die in de opgave moeten worden gemaakt.

Raadplegen

Belanghebbenden praten mee over de ontwikkeling van beleid. Hun inbreng wordt meegewogen.

Deskundigheid

De opgave verrijken door de kennis, ervaringen, behoeften en denkkracht van belanghebbenden te benutten.

Adviseren

Belanghebbenden kunnen problemen en oplossingen aanbieden, die een grote rol in de ontwikkeling van beleid spelen.

Eigenaarschap

Zorgen dat burgers en andere belanghebbenden zich mede-eigenaar weten van de opgave.

Coproduceren

Belanghebbenden zoeken samen met de provincie naar oplossingen die bindend zijn in de uiteindelijke besluitvorming.

Verantwoordelijkheid

Het faciliteren van bestaande initiatieven en (delen van) de opgave aan de belanghebbenden overdragen.

Meebeslissen

De provincie werkt mee aan een initiatief vanuit de samenleving door te adviseren, en neemt de uitkomsten over in de besluitvorming.

Stakeholdersanalyse en -onderzoeken