Wet natuurbescherming en Faunabeleid


De provincie is behalve voor de uitvoering van het eigen beleid ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet natuurbescherming. Deze Wet regelt de bescherming van natuurgebieden die uniek zijn voor Nederland en Europa, van planten en dieren, van bossen en andere houtopstanden. De provincie is ook verantwoordelijk voor de vergunningen die in het kader van die Wet worden verleend. De 3 Brabantse Omgevingsdiensten behandelen de vergunningaanvragen en controleren op de naleving van de besluiten namens de provincie. Deze pagina toont een aantal interessante voorbeelden.


Meer informatie op de website van de provincie Noord-Brabant

Beheer wilde zwijnen


Het wild zwijn is een beschermde diersoort. Daarom zijn in Gelderland en Limburg gebieden aangewezen waar de zwijnen vrij kunnen leven. Buiten deze gebieden gelden géén instandhoudingsverplichtingen. In Brabant mogen dus alle zwijnen worden geschoten, maar dat is geen verplichting en in de praktijk ook moeilijk te realiseren. Alle betrokken partijen moeten er daarom, via een gebiedsaanpak, samen voor zorgen dat er geen overlast en schade door wilde zwijnen optreedt, dat het risico op de introductie van besmettelijke dierziekten zo laag mogelijk is én dat de soort zich niet verder verspreidt. De provincie bepaalt hiervoor het beleid. De uitvoering is de verantwoordelijkheid van jagers, grondeigenaren en wildbeheereenheden. In de afgelopen jaren is het aantal wilde zwijnen in Brabant fors toegenomen. De Faunabeheereenheid heeft daarom een advies uitgebracht om het beheer te optimaliseren en de provincie heeft middelen beschikbaar gesteld om de uitvoering te stimuleren.


Meer informatie over beheer wilde zwijnen: website provincie

Nieuwe aanpak gebiedsontheffing


De nieuwe aanpak van gebiedsontheffingen zorgt voor meer ruimte voor vogels en vleermuizen en voor minder tijdrovende procedures. Om te werken aan gebouwen waar beschermde soorten in zitten, is een ontheffing nodig. De nieuwe aanpak gebiedsontheffing maakt het voor onder meer gemeenten en woningcorporaties mogelijk om duizenden woningen in Brabant natuur-inclusief te renoveren, zonder voor elk renovatieproject een afzonderlijke ontheffing aan te vragen. Natuurinclusief renoveren houdt in dat de woningen duurzamer worden gemaakt en dat diersoorten, zoals huismussen, zwaluwen en vleermuizen, beter worden beschermd. Betere isolatie en steeds minder gaten en kieren in gebouwen is goed nieuws voor ons, maar gebouwen zijn daarmee minder geschikt voor deze soorten. Door het inbouwen van standaardvoorzieningen in gebouwen worden meer duurzame verblijfplaatsen voor hen gecreëerd.


Meer informatie over nieuwe aanpak gebiedsontheffing: website provincie

Wolvenplan


“Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat de wolf welkom is?” Met deze woorden opende gedeputeerde Johan van den Hout op 15 februari 2019 de themabijeenkomst over wolven in Nederland. Steeds meer zwervende wolven passeren de landsgrens, de eerste vestiging van een wolf die zich al een half jaar ophoudt op de Veluwe is een feit en het is wachten op een eerste wolvenpaar en de vorming van een roedel met een territorium. Steeds meer zwervende wolven passeren de landsgrens en het is wachten op een eerste vestiging van een wolvenpaar en de vorming van een roedel met een territorium. Begin 2019 stelden de provincies daarom gezamenlijk het wolvenplan vast. Hierin staat hoe zij omgaan met zwervende en territoriale wolven in Nederland, en welke maatregelen houders van landbouwhuisdieren kunnen nemen om schade door wolven te voorkomen of te beperken. Ook licht het plan toe hoe de tegemoetkoming in schade geregeld is. Provincies blijven in elk geval de komende 3 jaar de schade door wolven vergoeden, zowel aan bedrijfsmatige- als hobbydierhouders.


Meer informatie over het wolvenplan: website IPO

Extra geld voor toezicht: Samen Sterk in Brabant


De provincie trekt de komende 2 jaar € 2,7 miljoen extra uit voor toezicht in de Brabantse natuurgebieden. Het houden van de toezicht en handhaving van regels doet de provincie niet alleen, maar met partners. Om misstanden in het buitengebied aan te pakken werkt de provincie samen met de Omgevingsdiensten, alle Brabantse gemeenten, waterschappen, Openbaar Ministerie, politie en terreinbeheerders. De nadruk ligt op de aanpak van stroperij, wildcrossen en (drugs-)afvaldumpingen. Alle hulp is hierbij gewenst. Het handhavingsteam roept dan ook iedereen op het buitengebied in de gaten te houden en overtredingen te melden.


Meer informatie over Samen Sterk in Brabant. website provincie


“Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat de wolf welkom is?”
Johan van den Hout, gedeputeerde.