Natuurnetwerk
Brabant

Door Brabantse natuurgebieden te vergroten en onderling te verbinden, ontstaat een sterk Natuurnetwerk Brabant. Alleen zo kunnen dieren en planten van het ene gebied naar het andere gaan om genoeg voedsel te vinden en zich voort te planten. Meer natuur is ook belangrijk voor ons als mensen. We worden er gelukkiger en gezonder van. Voor ondernemers biedt natuur (nieuwe) kansen. Brabantse partners, waaronder natuurorganisaties, provincie, waterschappen, particulieren, en landbouworganisaties, werken samen om het Natuurnetwerk Brabant voor 2027 klaar te hebben.


Hoe staan we ervoor?

Het natuurbeleid is sinds 2017 geheel gedecentraliseerd van het rijk naar de provincies. Hierbij heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten het hele Natuurnetwerk Brabant te realiseren. Dat houdt in dat de provincie naast de opgave van het Rijk nog extra natuur gaat realiseren. Dit draagt bij aan het hoofddoel: het verbeteren van de biodiversiteit in Brabant.


In de beleidsnota Brabant Uitnodigend Groen is de opgave voor de Provincie Noord-Brabant tot 2027 vastgesteld. Die bestaat uit: circa 9.500 hectare grond te verwerven en nog circa 15.000 hectare grond in te richten als natuur, plus nog 1.300 kilometer ecologische verbindingszone aan te leggen. Inmiddels is globaal één derde van deze opgave gerealiseerd..


Ondernemend Natuurnetwerk: kans voor agrarisch ondernemers


Wim en Harriëtte van Roessel hebben een melkveebedrijf in Riel, grenzend aan het natuurgebied de Regte Heide en Riels Laag, onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant. Met financiële steun van het Groen Ontwikkelfonds Brabant plantten zij fruit- en notenbomen aan op hun bedrijf. Daartussen grazen hun koeien en kippen. Zo combineren zij veeteelt met agroforestry. Ook herstelden zij oude landschapselementen en legden koe- en wandelpaden aan.

Een eigen ecologische verbindingszone


Aimée en Herbie Markus wonen in het landelijke Wernhout, vlakbij het riviertje de Aa en natuurgebied de Krochten. In 2011 benaderde waterschap Brabantse Delta het echtpaar met de vraag of zij grond wilden verkopen om de aanleg van een ecologische verbindingszone mogelijk te maken. Verkopen wilden zij niet, maar de mogelijkheid om in eigen

beheer natuur te realiseren sprak hen wel aan.

Welkom nieuwe natuurpartner!


De familie Van Lanschot, eigenaar van het landgoed Zwijnsbergen, nam het initiatief om een landbouwperceel van circa drie hectare aan te kopen en om te vormen tot natuur. Zij voegden het toe aan het Natuurnetwerk Brabant. Na ruim 100 jaar behoort dit stuk grond weer tot het landgoed en vormt daarmee de groene schakel tussen de natuurgebieden Loonse en Drunense Duinen en het Helvoirts Broek.

Voor nog meer inspirerende voorbeelden, kijk op GroenontwikkelfondsBrabant.nl

Gemeenten investeren
in natuur

Brabantse gemeenten werken mee aan Natuurnetwerk Brabant.

De 5 grootste steden van de provincie Noord-Brabant (B5; Breda, Eindhoven, Helmond, ‘s-Hertogenbosch en Tilburg), West-Brabant en de 9 Hart van Brabant gemeenten en 3 waterschappen hebben een bod gedaan om meer natuur in Brabant te realiseren.