Op de bres voor de bij


Het gaat niet goed met de bij. Veel bijensoorten zijn verdwenen of dreigen uit te sterven door de aantasting van hun leefgebied. Dit heeft wereldwijd grote gevolgen voor de voedselvoorziening. De provincie zet zich in voor verbetering van de leefomgeving van bijen en vlinders. Naast het verbeteren van natuurgebieden en hun onderlinge verbindingen, stimuleert zij natuurvriendelijk bermbeheer en (agrarisch) natuurbeheer.

Verbetering leefgebied bijen


Brabant telt ongeveer 280 soorten bijen. Deze bijen zijn essentieel voor de natuur, de productie van groente en fruit en dragen voor meer dan een miljard euro per jaar bij aan de economie. Van de belangrijkste gewassen wordt 75% door bijen, samen met hommels en vlinders, bestoven. Door aantasting van het leefgebied worden bijen met uitsterven bedreigd. Het Brabantse buitengebied bevat te weinig bloemen en ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen vormt een probleem. Daarom slaan de provincie en een groot aantal partners de handen ineen om het leefgebied van de bijen te verbeteren. Hiertoe is het Meerjarenprogramma Bijenimpuls voor Brabant 2015-2018 opgesteld, met als doel betere voorlichting, vermindering van bestrijdingsmiddelen en verbetering van het voedselaanbod. De provincie werkte hierbij samen met onder andere de Vlinderstichting, ZLTO, Brabantse Milieufederatie, Centrum voor Landbouw en Milieu en HAS. Ook lokale initiatieven, zoals die van Food4Bees, dragen hun steentje bij.

Minder bestrijdingsmiddelen, meer bloemrijke bermen en akkers


Door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw raakt de bij gedesoriënteerd. Een honingbij bijvoorbeeld kan dan de weg naar het volk niet meer terugvinden. En zo stopt de keten van voedselbevoorrading met volkensterfte als gevolg. Via onder meer het project Schoon Water worden gemeenten en agrariërs aangespoord om minder bestrijdingsmiddelen te gebruiken. De bermen langs de provinciale wegen worden ecologisch beheerd, zonder bestrijdingsmiddelen. Waar voldoende ruimte is en geen risico’s zijn voor de verkeersveiligheid, worden bermen ingezaaid met bloemrijke kruidenmengsels. Waar mogelijk proberen ook biologische boeren te besparen op dure gewasbeschermingsmiddelen door met bloemrijke akkerranden de natuurlijke vijanden van de ziekteverwekkers te stimuleren.

‘Bijen zijn essentieel voor de natuur, de productie van groente en fruit en dragen voor meer dan een miljard euro per jaar bij aan de economie. '

Subsidie 'Leefgebied van de bij'

Gemeenten die overstappen op ecologisch wegbermbeheer en agrarisch ondernemers die hun bedrijfsvoering op de percelen zo aanpassen dat het leefgebied van de bij verbetert, komen in aanmerking voor de subsidie ‘Leefgebied van de bij’. Met deze subsidieregeling wil de provincie ecologisch bermbeheer en verbetering van het voedselaanbod voor bijen in agrarische gebieden stimuleren. Dit draagt bij aan het natuurnetwerk, biodiversiteit en aan de gezondheid van de bijenpopulatie. In totaal is € 750.000 beschikbaar.