4. Kringlooplandbouw

Visie minister Schouten

De hoofdroute die het Rijk kiest om de problemen op te lossen is die van kringlooplandbouw. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft kringlooplandbouw tot speerpunt van haar beleid gemaakt. In het visiedocument Landbouw, natuur, en voedsel: waardevol en verbonden geeft zij aan dat “in een stelsel van kringlooplandbouw akkerbouw, veehouderij en tuinbouw in de eerste plaats grondstoffen uit elkaars ketens en reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie gebruiken. Die ketens kunnen lokaal, regionaal of internationaal zijn ingericht”. De Brabantse inzet om te komen tot een ‘Versnelling transitie veehouderij’ sluit hier naadloos op aan.

Wat is kringlooplandbouw?

Kringlooplandbouw streeft ernaar om de nutriënten in mest (stikstof en fosfaat) binnen het systeem te houden (van mest naar plant, van plant naar dier, van dier naar mest, etc). Waardoor nutriënten niet weglekken naar het water of verdampen naar de lucht. In het ideale geval hoeft dan alleen te worden aangevuld met (kunst)mest en veevoer van elders voor nutriënten die in de kringloop zijn omgezet tot voedselproducten (melk, vlees, aardappels). Binnen kringlooplandbouw is mest geen afvalstof, maar een grondstof voor de groei van gewassen, een gezonde bodem met veel biodiversiteit, energieproductie of nieuwe producten.

Sluiten kringlopen

Het sluiten van kringlopen zorgt niet alleen voor minder emissies naar water en lucht, maar ook voor minder negatieve invloed op de lokale omgeving zoals bijvoorbeeld depositie van ammoniak, geuroverlast en gezondheidsrisico’s door fijnstof. Zeker als dit gepaard gaat met een aantal aanvullende maatregelen. Het volledig sluiten van de kringloop is bijna onmogelijk, maar we kunnen in Brabant nog veel winst behalen.

Deel op social media