3. Mest in Brabant

Mest is onmisbaar

Mest is onmisbaar voor de voedselproductie. Planten kunnen niet zonder de voedingsstoffen in mest, en dierlijke mest helpt de bodem vruchtbaar te houden. Vroeger was de landbouw volledig afhankelijk van dierlijke mest. Maar dat veranderde met de komst van kunstmest, aan het eind van de 19e eeuw. En helemaal in de jaren ‘60 van de 20e eeuw, toen in Brabant een mesttekort veranderde in een mestoverschot.

Veel mest

In Brabant wordt veel meer mest geproduceerd dan de Brabantse bodem kan opnemen. Een steeds groter deel van deze overschotmest wordt afgevoerd naar elders. Toch komen er nog steeds nutriënten, zoals stikstof en fosfaat, terecht op plaatsen waar ze niet thuishoren. Bijvoorbeeld in het grondwater, sloten en beken, en een deel verdwijnt als gas naar de lucht. Dat heeft negatieve gevolgen voor het milieu en de biodiversiteit. Ook is er sprake van geuroverlast en negatieve gezondheidseffecten door bijvoorbeeld fijnstof. Dierlijke mest heeft daardoor bij velen in Brabant geen goede naam meer, en Brabantse burgers maken zich zorgen over de negatieve invloed van de veehouderij op hun omgeving.

Zorgen

Ook Brabantse veehouders hebben zorgen. Zij vragen zich af waar zij met hun mestoverschot heen moeten. Veel mest wordt afgevoerd naar zogenoemde tekortgebieden of naar mestverwerkers, maar de kosten hiervoor zijn hoog. Als de druk op de mestmarkt hoog is, kan dat ook leiden tot fraude. Een onwenselijk scenario, want de goeden lijden zo onder de kwaden.


Dit moet anders. Dat vinden burgers, veehouders, gemeenten en de provincie Noord-Brabant. Mest moet geen probleem meer zijn, maar weer opnieuw een waardevolle grondstof worden. Niet door terug te gaan naar vroeger, maar wél door de veehouderij te verduurzamen en over te schakelen naar een duurzame landbouw. Een kringlooplandbouw. Om dit in Brabant succesvol te kunnen doen moeten een heleboel partijen samenwerken: de landbouwsector zelf, het Rijk, de provincie, de waterschappen, drinkwaterbedrijven en de Brabantse gemeenten.

Deel op social media