Regiodeal Noordoost-Brabant

‘Goed leven, fijn wonen en anders werken’

Regio Noordoost-Brabant staat voor grote opgaven op het gebied van leefbaarheid en brede welvaart. Onder andere de transities in de landbouw, vergrijzing en krimp, verdwijnen van voorzieningen en een veranderende arbeidsmarkt door dataficatie en robotisering vragen om in actie te komen om de leefbaarheid en welvaart te versterken. Hiervoor heeft het rijk de Regiodeal Noordoost-Brabant toegekend. In deze regiodeal werken regio, provincie en het rijk samen met bedrijven en kennisinstellingen aan een beweging die leidt tot verbinding, versnelling en vermenigvuldiging van kansen en mogelijkheden voor inwoners en bedrijven in de regio. De ambities zijn samengevat in drie pijlers: Goed leven, fijn wonen, en anders werken.

Ontwikkellijnen

Zoals het onderzoek van Ruimtevolk laat zien komen verschillende grote uitdagingen samen in het Land van Cuijk, om het gebied ook in de toekomst veerkrachtig en vitaal te houden. De samenwerkende gemeenten Land van Cuijk hebben zich daarom verenigd als trekker voor de programmalijn Leefbaarheid in de dorpen, die binnen de pijler goed leven valt. Land van Cuijk, gemeenten Landerd, Heusden en Meierijstad, Vereniging Kleine Kernen en provincie Noord-Brabant werken de komende twee jaar samen aan het ontwikkelen van een integrale aanpak. Die aanpak leidt tot een verbetering van de leefbaarheid in de dorpen door initiatief en participatie van bewoners te stimuleren en gemeenten te ondersteunen in de nieuwe rol die dit van hen vraagt. Er zijn drie ontwikkellijnen: - Dorpen werken samen; - Initiatiefrijk dorp; - Gemeente neemt initiatief; en een vierde overkoepelende ontwikkellijn die de drie inhoudelijke ontwikkellijnen verbindt en versnelt. Met deze ontwikkellijnen wordt gewerkt aan een meer participerende samenleving die inspeelt op de grote transities die op het gebied afkomen. Zo gaat de regio actief aan de slag met de uitdagingen die op haar afkomen. De provincie ondersteunt deze programmalijn door de lessen die worden geleerd en de kennis die wordt vergaard op te halen en te delen met andere Brabantse krimpregio’s waar dezelfde uitdagingen spelen. Tijdens de fietstocht zullen we op verschillende plekken stilstaan bij lokale initiatieven die concrete voorbeelden zijn van hoe inwoners in het gebied zelf omgaan met de uitdagingen in hun leefomgeving. Het geeft een beeld hoe de regio zélf werkt aan een vitale toekomst.