Op naar een klimaatbestendig Brabant


Brabant maakt zich op om klimaatproof te worden. De extreme hagelbuien in 2016 en de droge zomers van 2018 en 2019 drukten ons al met de neus op de feiten: het wordt heter, natter en droger. Het veranderende klimaat stelt ons voor forse maatschappelijke uitdagingen. De grote vraag is hoe we ons kunnen aanpassen om de gevolgen te beperken en om te buigen naar kansen. Met de resultaten van de klimaatstresstest in de hand, voert elke gemeente de klimaatdialoog.


In 2050 moet heel Nederland waterrobuust en klimaatbestendig ingericht zijn. Voor een belangrijk deel gaat dit over water: veiligheid tegen hoogwater, watertekorten door droogte, wateroverlast door extreme buien, de rol van water in het tegengaan van hittestress, het effect op de natuur en biodiversiteit van droogte en te veel water. Al deze aspecten hebben weer invloed op de bebouwde omgeving, en dus op ons wonen en werken. Ze raken onze gezondheid, de leefbaarheid van onze omgeving, onze natuur en onze economie. Hoe kwetsbaar zijn onze steden, dorpen en buitengebieden nou eigenlijk voor extreme neerslag, hitte, droogte en overstromingen? Inzicht hierin is de basis van klimaatadaptatie.

Gebiedspartners

Volgens het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) moeten alle gemeenten in Nederland aan de slag met de klimaatdialoog. De gesprekken zijn met alle relevante gebiedspartners. Van waterschappen, woningcorporaties en GGD tot rioleringsbedrijven, wijkraden en maatschappelijke organisaties. Dat gebeurt aan de hand van de klimaatstresstest. Deze test maakt duidelijk waar in de gemeente de grootste risicoplekken zijn bij extreem weer. Als het om stortbuien gaat, is het bijvoorbeeld belangrijk te weten waar het water naartoe stroomt. Maar ook tot welk niveau de riolering het aan kan en waar dan vervolgens problemen kunnen ontstaan.

Bewustzijn vergroten

Het doel van de klimaatdialogen is om het bewustzijn te vergroten over hoe kwetsbaar de gemeente is bij extreem weer. Daarnaast maken de dialogen de belangen van de stakeholders inzichtelijk. Samen analyseren ze welke maatregelen nodig zijn voor een klimaatbestendige gemeente. En ze bekijken welke nieuwe kansen zich voordoen. Zo werkt elke gemeente aan een eigen klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda.

Integrale aanpak

Daarbij gaat het niet alleen om de ruimtelijke aanpassingen aan het klimaat. De komende decennia staan we ook voor andere forse uitdagingen. De grootschalige woningbouw bijvoorbeeld. En ook de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie. Dat vraagt om een integrale aanpak. De inzet van de klimaatdialoog is dan ook om bij al deze ontwikkelingen rekening te houden met klimaatbestendigheid.