‘Het is belangrijk om de rol van de natuur mee te nemen’

‘Brabantse Milieufederatie laat het groene geluid horen’

Met haar deelname aan de klimaatdialogen wil de Brabantse Milieufederatie (BMF) het groene geluid laten horen. “Het is belangrijk om de rol van de natuur mee te nemen wanneer je een gemeente klimaatbestendig wilt krijgen. Natuur in en rondom de stad leent zich daar heel goed voor”, zegt Misha Mouwen, adjunct-directeur en adviseur voor water en klimaatadaptatie. Op dit moment is de praktische betrokkenheid van de BMF binnen de dialogen nog klein. Maar Mouwen wil daar graag verandering in brengen; ze heeft genoeg ideeën over de meerwaarde die haar organisatie kan toevoegen.

door Ellen Martens

Betrokken achterban

De Brabantse Milieufederatie heeft een achterban die bestaat uit meer dan honderd lokale organisaties. “Groene groepen, milieu- en natuurclubs, energiecorporaties, jongeren”, somt Misha Mouwen op. “Die mensen zijn betrokken bij natuur, milieu en duurzaamheid. Zij zouden ongetwijfeld ook graag aansluiten bij de klimaatdialogen.” “Klimaatadaptatie gaat immers hand in hand met vergroening”, vult Lisa van den Wildenberg, masterstudent Climate Studies, aan. Als stagiaire bij de Brabantse Milieufederatie focust ze zich op klimaatadaptatie.

Via onze achterban kunnen we input leveren in al die klimaatdialogen’

Misha Mouwen I Brabantse Milieufederatie

Spil

Volgens Mouwen zou de BMF een spil kunnen zijn tussen de betrokken Brabanders en de klimaatdialogen en zo het groene geluid laten horen.“Wij kunnen onze achterban van informatie voorzien, die zij weer kunnen inbrengen bij de dialogen. Bijvoorbeeld over onderwerpen als afkoppeling, subsidies voor groene daken, meedenken waar er stenen uit kunnen en bomen geplant kunnen worden. Zo kunnen we via onze achterban input leveren in al die klimaatdialogen, want als BMF doen we dat altijd samen als federatie.

Bewust maken

Een ander spoor is het ondersteunen van Brabanders die zelf iets willen doen in hun eigen tuin, hun eigen huis of hun eigen straat. Volgens Mouwen zijn er veel mensen die best wat willen, maar niet zo goed weten hoe ze het moeten aanpakken. “Daar kunnen we iets aan bijdragen, door heel laagdrempelig informatie op onze website te zetten, een cursus te organiseren of het in onze nieuwsbrief te zetten bijvoorbeeld”, aldus Mouwen. “Zo maken we Brabanders bewust van het feit dat er iets moet gebeuren rondom klimaatadaptatie en dat gemeenten daar ook heel vaak middelen voor beschikbaar stellen. Dat moeten we bij elkaar brengen én concreet maken.” De BMF houdt zich onder meer bezig met de vraag hoe we ons watersysteem toekomstbestendig maken. Hoe zorgen we ervoor dat natuur en drinkwatervoorziening op orde blijven bij klimaatverandering? Mouwen: “We moeten hierbij rekening houden met extreme droogte én extreme neerslag. Daar is het watersysteem op dit moment slecht op ingericht.”

Duurzaam watersysteem

Mouwen legt uit dat we in Nederland enorm goed zijn in het snel afvoeren van water via de vele sloten, stuwen en kanalen die ons land rijk is. “Verdroging van de natuur is dan ook vooral een waterverdelingsvraagstuk, zo blijkt uit recent onderzoek van Deltares”, zegt ze. “We zien nu dat de neerslag door klimaatverandering grilliger wordt, en dat we eigenlijk veel te veel water afvoeren om die droge periodes goed te overbruggen. Dat uit zich in problemen in de landbouw en voor de biodiversiteit.” De natuur staat enorm onder druk. Door de te lage grondwaterstanden vallen vennen en beken droog en komt het voortbestaan van diverse populaties amfibieën, insecten en vissen in gevaar.

De BMF vindt het belangrijk dat de gemeenten, waterschappen en de provincie breed kijken. “Er ligt een opgave bij het realiseren van het natuurnetwerk in Brabant ”, aldus Mouwen. “Daar ligt een enorme kans om bij die nog te ontwikkelen natuur ook de bijdrage van natuur aan klimaatbestendigheid mee te nemen.

‘Per gebied verschilt de aanpak'

Mouwen legt uit dat de klimaatadaptatie ruimte vraagt: voor bijvoorbeeld waterberging en vergroening in de stad om hittestress tegen te gaan. “Het is de verantwoordelijkheid van onder meer gemeenten en provincie om daar samen keuzen in te maken. En dat zullen ze weloverwogen moeten doen. Want hoe meer groen je in en rondom je stad hebt, hoe meer buffer je hebt om te anticiperen op de veranderende klimaatomstandigheden.”

Kansen

Volgens Mouwen gaan alle partijen voor een duurzaam watersysteem. De BMF is pleitbezorger voor natuur en milieu en brengt dat belang in bij waterschappen en provincie. “Bij de waterschappen landen eigenlijk alle belangen. Zij bepalen samen met de provincie en gemeenten uiteindelijk wat er gebeurt. Wij proberen ze te stimuleren om tot een zo duurzaam mogelijke oplossing te komen. Daarbij moet er rekening worden gehouden met de verschillen tussen de gebieden in Brabant. Per gebied verschilt de aanpak.”

Speldenprikjes

De acties die burgers zelf kunnen doen lijken kleine speldenprikjes, maar kunnen gemeenten helpen om aan hun opgaven te voldoen, legt Mouwen uit. “Wij roepen de gemeenten op om het hun bewoners gemakkelijk te maken om mee te doen. Zorg ervoor dat er goede subsidieregelingen zijn, dat mensen weten wat ze moeten doen, dat ze een adviseur kunnen bellen om te kijken naar wat het beste past bij hun persoonlijke situatie”, is de boodschap van de BMF. Mouwen licht toe: “We moeten de kracht van het mobiliseren van de Brabanders niet onderschatten. Ik denk dat gemeenten zich daar wel bewust van zijn, maar we merken bij de burger dat er vaak kennis ontbreekt. Als je ze in hun vragen kunt ondersteunen, met geld, expertise of voorbeelden, denk ik dat de bereidheid om zelf ook iets te doen een stuk groter wordt.” En daar draagt de BMF graag aan bij.

‘We moeten de kracht van het mobiliseren van de Brabanders niet onderschatten’

Open voor samenwerking

Mouwen en Van den Wildenberg geven nog een slotboodschap mee: “We staan open voor samenwerkingen met gemeenten. Als gemeenten het inderdaad lastig vinden om hun bewoners te bereiken en te mobiliseren om zelf aan de slag te gaan, kan het interessant zijn om contact met ons op te nemen om te kijken wat wij hierin kunnen betekenen.”