Beoordeling

De jury bestond uit (van links naar rechts op de foto):

  • Economie: Heleen Aarts, CEO Amvest
  • Wonen: Mohamed Acharki, bestuurder Zayaz
  • Voorzitter: Erik Ronnes, gedeputeerde provincie Noord-Brabant (zonder stemrecht)
  • Ruimtelijk ontwerp: Marijke Voermans, stedenbouwkundig ontwerper gemeente Eindhoven
  • Gezondheid en zorg: Mieke Reynen, toezichthouder zorg, welzijn en wonen en adviseur Institute for Positive Health
  • Duurzaamheid: Bert van Helvoirt, directeur Van Helvoirt Groenprojecten
  • Secretaris: Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal (niet op de foto)

Beoordelingscriteria

Met de beoordelingscriteria in het achterhoofd heeft de jury alle ingezonden projecten bekeken, besproken en met elkaar vergeleken. De criteria waren: • Aandacht voor omgeving en medemens • Positieve impact voor de locatie in zijn ruimere omgeving • De kracht van de samenwerking • Voorbeeldwerking voor anderen • Ontwerpkwaliteit • Volhoudbaarheid, sociaal, economisch en ruimtelijk duurzaam op de lange termijn De juryleden hebben op alle aspecten hun mening en ervaring ingebracht, waarbij de selectiecriteria leidend waren. Vanuit de eigen deskundigheid zijn de nodige accenten gelegd. Bijvoorbeeld, hoe de beeldkwaliteit bijdraagt aan de betekenis voor de omgeving, of extra waarde is toegevoegd, en of een project gezondheid, eigen regie en participatie bevordert. Gezocht is naar projecten waarover de jury unaniem van mening was dat deze zoveel mogelijk aan álle criteria voldoen. Bij initiatieven van onderop is vaak een jarenlange weg afgelegd. Bij het type projecten waar deze editie van de Brabantse Stijlprijs zich op richt, zijn in de loop der jaren dan ook talloze partijen betrokken geweest, bijvoorbeeld in de initiële fase. Die betrokkenheid gold onvermijdelijk bij enkele projecten voor de Provincie Noord-Brabant en in een enkel geval ook voor een van de juryleden. De jury is nagegaan bij welke projecten en in welk stadium hiervan sprake is geweest en stelde vast dat geen van de juryleden enig belang heeft bij de ingezonden projecten.

Werkwijze

De 36 projecten die werden ingezonden, zijn eerst getoetst aan de voorwaarden van De Brabantse Stijlprijs 2021. Zes inzendingen voldeden om uiteenlopende redenen niet aan deze voorwaarden, waardoor deze projecten niet voor de prijs in aanmerking konden komen. Daarmee kwam het te beoordelen aantal projecten op 30. Voorafgaand aan de gezamenlijke jurybeoordeling in het Provinciehuis van Noord-Brabant hebben de juryleden alle inzendingen individueel bestudeerd. Ieder van hen gaf een voorkeur aan voor vijf projecten. Dit resulteerde in een eerste selectie waarbij vijftien projecten afvielen. Vervolgens is elk van deze projecten afzonderlijk besproken. Hoewel al deze projecten interessante aspecten bevatten onderscheidden deze zich, mede in vergelijking met de andere inzendingen, niet voldoende op alle geformuleerde criteria. Zo lag de nadruk bij sommige projecten op het gebouw terwijl verbindingen met de omgeving daarbij achterbleven; andere betroffen oplossingen voor woonopgaven waarbij de sociale context minder sterk naar voren kwam. In de volgende ronde heeft de jury allereerst de projecten besproken waarvoor de meeste juryleden vooraf een voorkeur hadden aangegeven. Deze projecten zijn in de derde ronde vergeleken met de overige tien inzendingen. Dit resulteerde uiteindelijk in de selectie van vijf finalisten, die de jury unaniem heeft voorgedragen als kanshebbers voor De Brabantse Stijlprijs 2021. Bij deze projecten is sprake van vele verschillende initiatiefnemers, doelgroepen en schaalniveaus. Tezamen tonen zij een breed scala aan manieren waarop invulling gegeven wordt aan Een thuis voor iedereen. De jury kwam tot haar finale keuze na een bezoek aan de vijf finalisten. Bij deze bezoeken heeft de zij de projecten bekeken en gesprekken gevoerd met initiatiefnemers en andere betrokkenen. Zij dankt allen voor de gastvrije en hartelijke ontvangst en de moeite die is gedaan voor interessante toelichtingen.