Jaarverslag integriteit 2020

Ambtseed

Iedere nieuwe medewerker van de provincie is wettelijk verplicht een eed- of belofte af te leggen. Dit wordt gedaan aan het einde van het introductieprogramma ten overstaan van de algemeen directeur en door ondertekening van het eed- of belofteformulier. In 2020 hebben 96 deelnemers deelgenomen aan het introductieprogramma. 2020 was een bijzonder jaar vanwege corona, waardoor de eed of belofte, ook digitaal werd afgelegd.

deelnemers hebben de belofte gedaan
deelnemers hebben de eed afgelegd

Workshop Integriteit en informatieveiligheid

Een vast onderdeel in het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers is de workshop Integriteit en informatieveiligheid. Drie medewerkers van de provincie Noord-Brabant (team veiligheid, jurist/integriteitscoördinator en CISO) nemen de nieuwe medewerkers een hele ochtend mee in de wereld van ondermijning, integriteit en informatieveiligheid. Deze onderwerpen worden middels theoriesessies behandeld. Daarnaast wordt er gedebatteerd over stellingen en worden er praktische handvatten gegeven. Voorafgaand wordt de medewerkers verzocht de beide e-learnings over dit onderwerp te volgen via de webacademie.

VOG's zijn in 2020 door de provincie Noord-Brabant aangevraagd

VOG – verklaring omtrent gedrag

Al sinds jaar en dag wordt voor iedere nieuwe medewerker een VOG aangevraagd. Met ingang van 1 januari 2020 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. Eén van de verplichte maatregelen die hieruit voortvloeit is het inregelen van VOG-verklaringen voor een bredere doelgroep medewerkers van de provinciale organisatie. Deze doelgroep bestaat uit iedereen die zich verbindt aan de provincie, ongeacht de contractvorm. Dit betekent concreet: naast nieuwkomers in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst (tijdelijk en structureel), ook gedetacheerden, payrollmedewerkers, ingehuurde medewerkers en stagiaires.

Integriteit en het Goede Gesprek

Integriteit is ook onderdeel van het goede gesprek tussen de medewerker en de H-manager. Zo komen in ieder geval nevenwerkzaamheden aan de orde. Daarnaast biedt de app ‘het goede gesprek’ handvatten bij de bespreking van het onderwerp

Gedragscode Integriteit

De provincie kent een uitgebreide, makkelijk leesbare Gedragscode Integriteit die in december 2019 volledig vernieuwd en vastgesteld is. De gedragscode maakt onderdeel uit van het personeelshandboek. Nieuwe medewerkers worden tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek geïnformeerd over deze gedragscode.

gemelde nevenwerkzaamheden, door:
verschillende medewerkers
uur per week besteedt men gemiddeld aan nevenwerkzaamheden

Nevenwerkzaamheden

Elke medewerker heeft de eigen verantwoordelijkheid om nevenwerkzaamheden te melden en deze te bespreken met de h-manager en, zo nodig, op te nemen in de SAP-omgeving. Dit ter toetsing of de nevenwerkzaamheden de belangen van (de functie bij) de provincie raken. Uitoefening van nevenwerkzaamheden kan akkoord worden bevonden of onder voorwaarde(n) akkoord. Een verbod is ook mogelijk. Nevenwerkzaamheden van medewerkers vanaf functieschaal 14 worden openbaar gemaakt op de brabant.nl.

Training Ondermijning

Een integere ambtenaar is weerbaar tegen ondermijning. Om medewerkers daarvan bewust te maken is in 2019 gestart met een traject waarin verschillende eenheden binnen de provincie verplicht de Training Ondermijning hebben gevolgd. Dit traject werd verzorgd door Team Veiligheid in samenwerking met de BrabantAcademie. In 2020 zijn de laatste eenheden getraind.

Week van de Weerbaarheid

De provincie had samen met de B5-gemeenten en het Taskforce RIEC, in de week van 9 maart 2020, een week van de weerbaarheid georganiseerd. Hierin stond het weerbaar zijn tegen ondermijning, door integer te handelen centraal, voor zowel medewerkers als politiek ambtsdragers. Door de coronacrisis ging deze niet door.